Меъда ва 12 бармоқли ичак яра касаллиги асоратлари

«Меъда ва 12 бармоқли ичак яра касаллиги асоратлари » мавзусидаги маъруза матни хирургик касалликлар орасида куп учраши ва ташхиснинг кийинлиги, улим курсаткичининг юкорилиги, олиб келувчи касалликлари куплиги билан ажралиб турувчи Меъда ва 12 бармоқли ичак яра касаллиги кенг ва тушунарли куринишда ёритиб берилган.Маъруза материалларида касалликнинг этиологияси, патогенези, ташхисот мезонлари, киёсий ташхисоти ва замонавий даволаш усуллари баён этилган.