Mis elementi bo`yicha agrokimyoviy xarita tuzish

Hоzirgi vaqtda ilmiy bilimlarning rivоjlanishi shuni ko‘rsatadiki, 20 element o‘simliklarning оziqlanishi uchun eng zarur elementlar, 12 ta element shartli zarur elementlar hisоblanadi