“Money matters” (from manual «Newspaper articles to get teenagers talking»)

Mavzuga taaluqli muammolarni muhokama qilish va temaga leksik so’zlar va iboralar ishlatilgan holda og’zaki nutq malakalarini rivojlantirish.