“Narsa va shaxs nomini, belgisini, harakkatini bildirgan so’zlar” mavzusi bo’yicha 1 soatlik DARS ISHLANMASI

Ta’limiy maqsad: Narsa va shaxs nomini, belgisini, harakatini bildirgan so’zlarni aniqlash, nutqdagi ahamiyatini tushuntirish. Tarbiyaviy maqsad: Narsa va shaxs nomini, belgisini, harakatini bildirgan so’zlardan nutqda ongli foydalanishni o’rgatish. Rivojlantiruvchi maqsad: Narsa va shaxslarni turli tomondan tasvirlovchi ko’nikmalarini shakllantirish. Metod: interfaol, muammoli izlanish