Нерв системасининг нейрохирургик йул билан даволаниладиган кон томир касалликлари

Такдимотда марказий нерв системней кон-томкр касалликлари нерв системаси касалликлари ичида куп учраши, аксарият холларда ногиронлик ва бевакт улимга сабаб буладиган касалликлардан хиссобланиши, мия кон томир патологиясининг бу гурухига мия кон томирлари тугма нуксонлари, артериал, айрим холларда артериовеноз аневризмалар, шунингдек, артериовеноз ташламалар кириши каби маълумотлар батафсил ёритиб берилган.