Odam qiyofasini tasvirlashda Qalam tasvirning o`rni va ahamiyati

Qalamtasvir- barchatasviriy san’at turlarining asosi hisoblanadi.