O’qituvchining pedagogik mahorati

Bo’lajak o’qituvchilarning pedagogik mahorati deganda- o’qituvchining kasbiy bilimdonligi, o’quvchilarni sevishi, eruditsiyasi, yangilikka intilishi va kasbiy tajribaga ega bo’lishi tushuniladi. Pedagodik maxoratning maqsadi kadrlarni pedagogik maxorat elementi bilan qurollantirishdan iborat.