O’zbekiston tabiiy geografiyasi

Ushbu taqdimot oliy o’quv yurtlari 5140600-goegrafiya yo’nalishi talabalari va maktab geografiya o’qituvchilari uchun tavsiya etiladi. Taqdimotda O`zbekiston Respublikasining tabiiy geografik rayonlari yoritilgan. Taqdimotdan O’zbekiston tabiiy geografiyasi fanidan mavzularni o’qitishda fodalanish mumkin.

Kechirasiz, bu mumkin emas.