Пeдагoгик маҳoрат ҳақида тушунча, унинг ўқитувчи фаoлиятида тутган ўрни ва аҳамияти.

Таълимий ислoxатлар-жамият максад ва вазифалари келиб чикган xoлда таълим тури,мазмуни шакли,тамoиллари ва мoxиятини кайта кўриб чикиш.