Республиканың экспортлық потенциалын арттырыўда маркетингтиң роли

Дүнья базарларына кирип барыўда маркетинг хызмети менен шығылланыў зәрүрли