“Ta`lim texnologiyalari” fanining predmeti, maqsadi va vazifalari. “Ta`lim texnologiyalari” fani pedagogikaning mustaqil sohasi sifatida

O’quv mashg’ulotining maqsadi: Kadrlar tayyorlash milliy modeli va mutaxassislar tay-yorlash tizimiga qo’yila­yotgan zamonaviy talablarni, «Ta`lim texnologiyalari» fanining maqsad va vazifa­larini va fanning boshqa fanlar bi­lan integratsiya­sini yoritib berish.