Тарбия жараёнида муомаланинг тутган ўрни

Ушбу таыдимотда тарбия жараёнида муомаланинг тутган ўрни ҳақида маълумотлар берилган