Тиббий микробиология, вирусология ва иммунология фани,унинг максади ва вазифалари

Такдимотда микробиология ,вирусология ва иммунология фанининг тиббиётда тутган урни .Фаннинг ривожланишида уз хиссасини кушган олимлар тугрисида ,хаётнинг энг майда формаси бўлган, қуролланмаган, кўз билан кўриб бўлмайдиган микроорганизимларни, уларни табиатда тутган ўрни, тузилиши, хаётий жараёнларини ўрганувчи фан хисобланади.Медицина микробиологияси одам учун патоген, шартли-патоген бўлган микроорганизмларни, уларни экологияси тарқалганлиги ва ажратиб олиш, идентификация қилиш усулларини, ҳамда улар келтириб чикарувчи касалликни эпидемиологияси, махсус даволаш ва олдини олиш принципларинига билан тухталиб утилган.