Тупроқдаги сув шакллари ва тупроқнинг сув-физик хоссалари

Гравитацион сув чуқур қатламларга оқиб кет-гандан сўнг тупроқда капилляр ва адсорбцион кучлар таъсирида маҳкам ушланиб турилувчи сувлар унинг чегаравий дала нам сиғими (ЧДНС) деб юритилади. Сув ўтказувчанлик (СЎ) тупроқнинг муҳим сув-физик хусусиятларидан бири бўлиб, у туп-роқнинг сувни сингдириш ва пастки қатламларга ўтказиш (фильтрация) қобилиятини тавсифлай-ди.