XIX — XX asrlarda ibtidoiy jamiyat tarixining o`rganilishi.

«Ibtidoiy jamiyat tarixi odamzodning kelib chiqishi, uning dastlabki xo’jalik va ijtimoiy faoliyati, ma’naviy va moddiy madaniyatning vujudga kelishining dastlabki qadamlari tarixini o’rganish bilan birga ibtidoiy jamiyat tarixining asosiy xususiyatlari, bu jamiyatning vujudga kelish qonuniyatlari, tashkil topishi, gullashi va inqirozi, dastlabki sinfiy jamiyatga aylanish shakllari va shart-sharoitlarini ham o’rganadi.