Yevrosiyo materigining geografik rayonlashtirish tajribasidan

Rayon – geografiya fanining asosiy tushunchalaridan biri, rayonlashtirish esa uning asosiy ilmiy muammosi va usulidir.

Kechirasiz, bu mumkin emas.