Arxeologiya fani va uning vazifalari

Оглавление/Munadarija

Arxeologiya fani va uning vazifalari

Arxeologiya fani va uning vazifalari.

Kishilik  jamiyatining  vujudga  kelish  jarayoni  uzoq  o‘tmishga  borib  taqaladi. O‘z  navbatida  o‘tmishni  o‘rganish  har  bir  davrning  dolzarb masalalaridan  biri  bo‘lib  kelgan. Arxeologiya  fani  ham  tarixning  tarkibiy  qismi  bo‘lib,  ijtimoiy  fanlar  orasida  alohida  o‘rin  tutadi.

“Arxeologiya”- “arxayos”-qadimgi,  “logos”-fan  so‘zlaridan  tarkib  topgan  bo‘lib,  qadimiyat  haqidagi  fandir.  Uni dastlab miloddan  avvalgi  IV  asrda Aflotun    o‘zining  “Gippiy”  dialogida,  qadimgi  zamon  haqidagi  fanni  nazarda  tutib  ishlatgan.   Shu tariqa bu so‘z qadimgi  Gretsiyada  qo‘llanilgan va  o‘tmish masalalari muxokamasi ma’nosini anglatgan. Vaqt o‘tgach uning ma’no doirasi ancha o‘zgarib, kengayib borgan va tarix fanining muxim tarmoqlaridan biriga aylangan.

Arxeologiya—tarixiy, moddiy  manbalar  asosida  insoniyatning    o‘tmishini  o‘rgatuvchi  fan  hisoblanadi.  M.E.Masson  unga  quyidagicha  ta’rif  bergan:  arxeologiya  tarixning  bir  sohasi  bo‘lib,  kishilik  jamiyati  o‘tmishi  va  faoliyatini  xilma-xil  izlarga,  aksariyat  hollarda  moddiy  yodgorliklariga,  yozma  manbalarga,  til,  etnografiya,  geologiya,  antropologiya,  zoologiya va boshqa fanlarning  yutuqlariga  tayanib,  o‘rganuvchi  fandir. Tarix  va  arxeologiya  birbiri  bilan  chambarchas  bog’liq  bo‘lib, bir  birini  to‘ldiradi. Ular  aslida  bitta  fanning  2  sohasidir.  Tarixning  asosiy  manbai  — yozuv  va  uning  manbalari  bo‘lsa,  arxeologiyaning  manbalari  unga  nisbatan  qadimiydir.  Uning  ilk  davri  2.5-3  million  yilga  borib  taqaladi.  Biz  kishilik  jamiyati  tarixini  24  soat   deb  faraz  qilsak,  uning  23   soat-u  56  minuti  yozma  manbalarsiz  davrga,  4  minuti  yozma  tarixga  to‘g’ri  keladi.  Demak  kishilik  jamiyatining  juda  katta  davrini  o‘rganish  arxeologik  manbalarga  tayanib  olib  boriladi. Yerning paydo bo‘lishi 4,5 milliard yil oldin, yerda hayotning ilk namunalari 3,8 milliard yil oldin paydo bo‘la boshlangan.

Yerning paydo bo‘lishi 4,5 milliard yil oldin, yerda hayotning ilk namunalari 3,8 milliard yil oldin paydo bo‘la boshlangan. Thatthe earth appeared about 4.5 billion years ago, and that theearliest life forms began to exist about 3.8 billion years ago.

Eng  qadimgi  davr  ajdodlarimiz  hayotida  eng  uzoq  davom  etgan  davr  sanaladi.  U  bundan taxminan  2–2,5  million  yil  oldin  boshlanib,  to  ilk  davlatlar  paydo  bo‘lgunga  qadar,  ya’ni  miloddan  avvalgi  6-5  asrlargacha   davom  etgan.

Ilk  ajdodlarimiz  dastlab  tabiatda  mavjud  imkoniyatlardan  foydalanib  hayot  kechirganlar.  O‘rmon  va  tog’larda  mevalarni  terib  yeb,  hayvon  ovlab,  vodiylarda  daryo,  boylarida  yashab  kun  ko‘rganlar.  Keyinchalik  tabiatda  o‘zgarishlar  boshlanishi,  ularning  hayot  tarzlarini  o‘zgartirishga  olib  kelgan.  Hayvon  terisidan  kiyim  kiyganlar,  g’orlardan  issiq  boshpana  qilganlar,  toshdan  nayza  yasab,  to‘da  bo‘lib  yirik  hayvonlarni  ovlay  boshlaganlar.  Vaqt  o‘tishi  bilan  xo‘jalik  va  ov  uchun  turli  qurollar,  zeb—ziynatlar  yasay  boshlaganlar.  Tabiatdagi  ko‘pgina  voqea  va hodisalarni  tuchuna  olmay,  ularga  butunlay  qaram  ajdodlarimiz  orasida  diniy  tuchunchalar  paydo  bo‘la  boshlagan.  Muzlik  chekinib  kunlar  isiy  boshlagach,  ajdodlarimizning  hayot  tarzi  yana  o‘zgargan.  Endilikda  sovuq  iqlimda  yashaydigan  hayvonlar  yo‘qolib,  issiq  iqlimga  moslashgan  hayvonlar  paydo  bo‘lgan.  Ularni  insonlar  to‘da  bo‘lib  emas,  o‘q – yoy yordami orqaligina  qo‘lga  tushira  olganlar.  Vaqt  o‘tgan  sayin  insoniyat  dehqonchilik  va  chorvachilikni  kashf  etib,  tabiatga  qaramlikdan  ozod  bo‘ladi.  U  endilikda  o‘zi  yashash  uchun  zarur   bo‘lgan  ekinni  eka  oladigan  va  chorva  boqadigan bo‘ladi.  Bu  insoniyat  tarixida  eng  buyuk  voqea  bo‘lib,  ko‘pchilik  olimlar  bu  hodisani

inqilobga  tenglaydilar.  Chorvachilik,  dehqonchilik  ketidan  kulolchilik,  to‘quvchilik,  tikuvchilik  kabi  hunarmandchilik  tarmoqlari  vujudga  keladi.  Endilikda  bu  kasblarning  alohida  shug’ullanuvchi  kishilari  paydo  bo‘ladi.  Dehqon  hunarmand  yoki  chorvador  bilan   o‘zi  uchun  zarur  bo‘lgan  mahsulotlarni  ayirboshlay  boshlaydi.  Vaqt  o‘tgan  sayin  ba’zi  bir  odamlar  qo‘lida  boyliklar  to‘planib,  mulkiy  tabaqalanish  jarayoni  boshlanadi,  bu  esa  davlatlarning  vujudga  kelishiga  olib  keladi.Arxeologiya fani va uning vazifalari

Ko‘rib  turibmizki,  insoniyatning  shakllanishi  murakkab  jarayon  bo‘lib,  uzoq  davrni  o‘zida  qamragani  uchun  ham  uni  o‘rganishni  osonlashtirish  uslublarini  topish  juda  muhimdir.  Tarix  fanida  har  bir  davrning  jadval  tarzida  berilishi  shu  masalani  yechishda  yordam  beradi,  ikkinchi  tomondan  oldin  belgilangan  sanalarda  bo‘lgan  o‘zgarishlarni  tez  anglashda,  boshqa  xalqlar  hayoti  bilan  taqqoslab  baho  berishda,  ayniqsa  bir  xil  tarixiy  voqealarni  turlicha  talqin  qilinishining  oldi  olingan  bo‘lardi.

O‘zbekiston  arxeologiyasida  keyingi  davrlarda  tarixni  davrlashtirish  masalasiga oydinlik  kiritildi.  Bunda  O‘.I.  Islomov  va K.A.  Kraxmallarning  ilmiy  tadqiqotlari  diqqatga  sazovordir.  Ular  O‘rta  Osiyo  hududining  geotektonik  va  geomagnit  hodisalarini  hisobga  olib,  paleolit  davri  yodgorliklari  yoshini  500-600 ming  yilga  qadimiylashtirdilar. Shuningdek, keyingi davrlarda qilingan tadqiqotlar, ya’ni olduvay davriga oid manzilgohlarning ko‘plab topilishi paleolit davrini   Shellgacha, shell,  ashel  davrlariga  ajratmay,  olduvay  va  ashell  davrlariga  bo‘lish maqsadga muvofiq deb topildi, chunki shell va ashel davri mexnat qurollarining ishlanish texnikasi bir xil bo‘lib, ular faqat vazn jihatdangina farq qilar edi. Olduvay davri makonlaridan ko‘plab qum toshlardan yasalgan qurollarning topilishi esa, uni davr sifatida ajratishga imkon tug’dirdi.

Eng qadimgi davr tarixini davrlashtirish masalalari bilan arxeolog olimlar ko‘proq shug’ullanishadi. Ular insonlar turmush tarzining  o‘zgarishiga olib kelgan  voqealar asosida insoniyat taraqqiyotini turli bosqichlarga bo‘ladilar va tarixiy taraqqiyotning asosiy xususiyatlarini ko‘rsatib beradilar.  Eng qadimgi davr insonlar tomonidan yaratilgan mehnat qurollaridagi o‘zgarishlar asosida davrlarga bo‘lingan. Arxeologiya fani va uning vazifalari

Eng qadimgi davr tarixiy jihatdan ikkita yirik davr: “ibtidoiy to‘da” va “urug’chilik jamoasi davri”ga bo‘lingan.  O‘z navbatida urug’chilik jamoasi matriarxat (ona urug’i hukmronligi davri) va patriarxat (ota urug’i hukmronligi davri)davrlariga bo‘linadi. Mazkur yirik tarixiy bosqichlar arxeologik jihatdan mehnat qurollari tarkibiga qarab – paleolit, mezolit, neolit, eneolit, bronza va temir davrlariga bo‘linadi. O‘z navbatida bu davrlar ham  rivojlanishi jihatidan  bir necha bosqichlarga bo‘linadi.

Tarixda eng qadimgi davr tarixiy va arxeologik jihatdan davrlarga ajratilib o‘rganiladi. Tarixiy jihatdan ikkita yirik davr: “ibtidoiy to‘da” va “urug’chilik jamoasi davri”ga bo‘lingan.  O‘z navbatida urug’chilik jamoasi matriarxat (ona urug’i hukmronligi davri) va patriarxat (ota urug’i hukmronligi davri)davrlariga bo‘linadi. Mazkur yirik tarixiy bosqich arxeologik jihatdan mehnat qurollari tarkibiga qarab – paleolit, mezolit, neolit, eneolit, bronza va temir davrlariga bo‘linadi.

Qadimgi davr miloddan oldingi VI asrdan milodiy  IV asrgacha bo‘lgan davrni tashkil qilib, 2 bosqichga bo‘linadi; 1– arxaik davr bo‘lib, u miloddan oldingi VI–IV asrlarni o‘z ichiga oladi.  Bu bosqich axamoniylar hukmronligi bilan bog’liq. 2–antik davr deb atalib, miloddan oldingi   IV asrdan to milodiy  IV asrgacha bo‘lgan davrni tashkil qiladi. Bu bosqich yunon–makedoniyaliklar xukmronligidan boshlanib to kushonlar saltanati inqrozigacha davom qiladi.

O‘rta asrlar ham o‘z rivojlanishi jihatidan 3 ta bosqichga bo‘linadi. 1–bosqich ilk o‘rta asrlar davri bo‘lib u milodiy    Y–IX asrgachalarni tashkil qiladi, bu davr ijtimoiy taraqqiyotda yangi yer egaligining tashkil topishi, ya’ni eftalitlar xumronligidan boshlanib, turk hoqonligi inqrozigacha davom qiladi. 2–bosqich rivojlangan o‘rta asrlar davri bo‘lib, milodiy   IX– XYI asrlarni tashkil qilib, u arablar istilosi davridan to O‘zbekiston xududida xonliklar tashkil topgan davrgacha davom qiladi. 3–bosqich so‘nggi o‘rta asrlar davri bo‘lib, u milodiy XYI– XIX asrlarni tashkil qiladi. U  O‘zbekiston xududida xonliklar tashkil topgan davrdan to Rossiya xumronligi davrlarini o‘z ichiga oladi.Arxeologiya fani va uning vazifalari  

Arxeologiya fani vazifalari.   Qadimiy yodgorliklar o‘zbek xalqi ma’naviyati, qadriyatlari tarixidan darak beruvchi ashyoviy dalillar hisoblanadi. Shu o‘rinda  ajdodlarimizning tarixini arxeologik yodgorliklar misolida targ’ib etish va uning tarbiyaviy ahamiyatini ko‘rsatish juda muhimdir. Shu bilan birga, mamlakatimiz xududida joylashgan arxeologik yodgorliklar va ulardagi topilmalar yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalashda, ularning qalbida ko‘hna tarix va madaniyatga hurmat–ehtirom ruhini uyg’otishda katta ahamiyatga egadir. Arxeologik yodgorliklar O‘zbekiston madaniy hayotini o‘zida aks ettiruvchi juda muxim omil hisoblanadi.

Bugungi kunda   arxeologiya fani oldida turgan muhim vazifalardan biri ajdodlarimizning yo‘qolib borayotgan izlarini izlab topish, moddiy ashyolar va tarixiy yodgorliklar yoshini aniqlash,  taxlil qilish va ilmiy sistemalashtirish asosida haqqoniy tariximizni tiklash, uning ochilmagan sahifalarini o‘rganib, tarixdagi oq dog’larni yo‘qotishdir.

Sobiq  sho‘rolar  tuzumi  davrida  arxeologik  yodgorliklarni o‘rganish ish keng yo‘lga qoyilgan bo‘lsada, keyinchalik ularni saqlash va ta’mirlash ishlariga e’tibor kam bo‘lgan.   O‘zFA  Arxeologiya  institutining  ma’lumotlariga  ko‘ra,  respublikamiz  hududida  1960  yilgacha  30  mingtaga  yaqin  arxeologik  yodgorliklar  bo‘lgan. Ularning buzilishi  va  yemirilishi,  ekin  maydonlariga  qo‘shilib  ketishi  oqibatida  80—yillarga  kelib,  ularning  soni  9  mingtaga  tushib  qolgan  va  90 – yillarning  o‘rtalariga  kelib,  bu  obidalarning  soni  boryo‘g’i  5391  tani  tashkil  etgan.

Keyingi yillarda tarixiy va arxeologik yodgorliklarni saqlash va ta’mirlash boyicha anchagina ishlar amalga oshirilmoqda. Bunda albatta o‘zbek arxeologlarining chet ellik hamkasabalari bilan birgalikda olib boryotgan ishlari ahamiyatga molikdir.

 O‘zbekistonda arxeologiyaning fan sifatida shakllanishi uzoq tarixiy jarayonni o‘zida qamraydi. O‘zbek millati qadimiy tarixga ega bo‘lsada, uning eng qadimgi davr tarixini o‘rganish XX asrning ikkinchi yarmidan boshlangan va bugungi kungacha bu sohada ilmiy izlanishlar davom qilib kelmoqda.  O‘zbekistonning  o‘rta asrlar tarixi esa, yozma manbalarda saqlanib qolgan bo‘lsada, uzoq davrlargacha  mavjud qadimiy qal’alar tarixi faqat odamlar orasidagi rivoyatlarda saqlanib qolgan edi. Ularni saqlash va ilmiy jihatdan o‘rganish esa XIX asr oxirlarigacha odamlarning e’tiborida emas edi. Sovetlar humronligi davrida o‘tmish tarixiga e’tibor kuchayib, ularni ilmiy jihatdan o‘rganish boshlangan bo‘lsada, O‘zbekiston miqyosida tarixiy yodgorliklarning nihoyatda ko‘pligi olimlarga chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borishga imkon bermagan. Ular yodgorliklar to‘g’risida deyarli umumiy bo‘lgan ma’mumotlarningina to‘plashgan. Misol tariqasida Selungir, Teshiktosh, Ko‘lbuloq makonlarida olib borilgan tadqiqotlarni keltirish mumkin. Shuningdek, yodgorlik o‘rganilgach, u qarovsiz qoldirilgan. Bu esa, ko‘pgina yodgorliklarning yo‘qolib ketishiga olib kelgan.  O‘zbekiston mustaqillikni qo‘lga kiritgach, o‘tmish tarixiga yangicha nazar bilan qarala boshladi. Har bir yodgorlikni o‘rganishda chuqur ilmiy jihatdan yondoshilib,  uning mahalliy     xususiyatlarini e’tiborga olib, olamshumul yangiliklar ochildi va ochilmoqda.

O‘zbekistonda arxeologiyaning o‘rganilish bosqichlari M.Jo‘raqulovning “Ibtidoyi arxeologiya” kitobida to‘liq ochib berilgan.  Arxeolog O‘zbekistonning arxeologik jixatdan o‘rganilishini 3 davrga bo‘ladi: 1.Rossiya mustamlakasi davri.

2.Sovetlar xukmronligi davri. 3. O‘zbekiston mustaqilligi davri va har bir davrga to‘liq ta’rif berib o‘tadi.

Mustaqillikning dastlabki davrlarida arxeologik tadqiqot ishlari birmuncha to‘xtaganday bo‘ldi. Lekin Vazirlar Mahkamasining 1998 yilda Tarix instituti faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan ishlari natijasida va Buyuk ipak yo‘li tarixining keng tadqiq qilinishi yuzasidan olib borilgan ishlar natijasida yana arxeologik tadqiqot ishlari jonlanib ketdi. Ayniqsa xorijiy davlatlar bilan olib borilayotgan hamkorlik yanada samarali bo‘lmoqda. Ular arxeologik ekspeditsiyalarni nafaqat moddiy, balki texnikaning keyingi davr yutuqlari bilan ham qurollantirib, mashaqqatli arxeologik tadqiqot ishlarini yengillashtirib,  qadimiy moddiy buyumlarning analiz jarayonlariga ham yanada aniqliq kiritishiga ko‘p imkoniyatlar yaratishda yaqindan yordam ko‘rsatib kelishmoqda. Jumladan, Yaponiya, Germaniya, Frantsiya, Avstraliya, Rossiyadan kelgan olimlarning xizmatlarini ko‘rsatib o‘tish mumkin.

Sopollitepa va Jarqo‘ton yodgorligida keyingi davrlarda  O‘zbek–Olmon Baqtriya ekspeditsiyasi tadqiqot ishlarini olib bordi. Ular Jarqo‘ton yodgorligining yoshini aniqlashda 23 radiokarbon analizi o‘tkazdilar. Radiokarbon analizlar Germaniya arxeologiya instituti Yevroosiyo bo‘limi qoshidagi laboratoriyada amalga oshirildi. Mazkur otryad a’zolaridan Mayk Toyfer va Kay Kanyutlar Sopollitepa madaniyatining yoshini kadimiylashtirish boyicha yangi fikrlarni bildirganlar.

Hozirda  O‘zbekiston  arxeologiyasini  o‘rganish  ancha  yaxshi  yo‘lga  qoyilgan.  Bu  ish  bilan  maxsus  institutlar,  universitetlar,  pedagogikainstitutlari  va  turli  bo‘limlar  shug’ullanmoqdalar.  Ular  qoshida  ko‘plab  arxeologik  ekspeditsiyalar    tashkil  etilgan.

So‘nggi  o‘n  yillikda  madaniyat  va  tarixiy  yodgorliklarni  qayta  royxatga  kiritish  ishlari    amalga oshirilmoqda. Bu esa  yodgorliklarni muhofaza qilish ishlariga ancha samarali ta’sir qo‘rsatmoqda.    XX  asrning  90- yillarining  oxirlarida  yodgorliklarning  7216  tasi  hisobga  olingan  bo‘lsa,  shulardan  1595  tasi  me’moriy  yodgorliklar,  3106  tasi  mahobatli  san’at  asarlari,  2115  tasini  arxeologik  yodgorliklar  tashkil  etdi.  Ulardan  1831  tasi  respublika  miqyosidagi   davlat  muhofazasiga  olingan  bo‘lib,  513  tasi  me’moriy  obidalar,  98  tasi  mahobatli  san’at  asarlari,  1213  tasi   arxeologik va 27 tasi tarixiy yodgorliklardir. Bunday  yodgorliklar  ayniqsa,  Samarqand  ( 997),  Buxoro  (804), Qashqadaryo (592),  Toshkent  (562),  Farg’ona (512)  viloyatlarida  ko‘p.

Bu  mamlakatimiz  butun  hududi  qadimiy  madaniyat  va  tsivilizatsiya  o‘chog’i  bo‘lganligidan  dalolat  beradi.

Muallif: N.A. Egamberdieva.

mavzular

manba