Ayollar gavdasining tasniflanishi.

Ayollar gavdasining tasniflanishi.

Ayollar gavdasining tasniflanishi.

To’lalik guruhi Yosh guruhi O’lchov belgisi Tipik gavdalar
Birinchi Kichik Ko’krak 84     88     92     96    
  O’rta

Katta

aylanasi III 100     104    
 

 

  Bo’ksa aylanasi 88    92    96     100

104     106

   

 

 

 

 

 

Bo’y uzunligi                  146

152    152   152

152    152     152 158    158    158

(158)   158     158

164   164    164

164     164

170   170    170

170     170

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko’krak aylanasi III   108    112

116    120

 

 

 

 

 

 

Bo’ksa aylanasi  

 

112    116

120    124

 

 

 

 

 

 

Bo’y uzunligi  

 

152

158    158

15b    158

164  [164]

164    164

 

 

Ikkinchi Kichik

O’rta

Katta

Ko’krak aylanasi III 84      88     92      96

100    104

92      96     100

104    106    112

146     146   146

146

152     152   152

152     152   152

158     158   158

158     158    158

164     164   164

164     164   164

170   170    170

170   170

176     176   176

   

 

 

 

 

 

Bo’ksa aylanasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo’y uzunligi  

 

 

 

 

 

  O’rta

Katta

Ko’krak aylanasi III   108    112

116    120

 

 

 

 

 

 

Bo’ksa aylanasi  

 

116    120

124    128

 

 

 

 

 

 

Bo’y uzunligi  

 

152    152

152    152 158

158    158

158 164  [164]

164   164 170

170    170

170

 

 

 

 

    Ko’krak aylanasi III   124 128

132   136

 

 

 

 

Bo’ksa aylanasi 132 136

140   144

 

 

 

 

Bo’y uzunligi 152 152

152   152

158 158

158   158

164 164

164   164

Uchinch

i

Kichik

O’rta

Katta

O’rta

Katta

Ko’krak aylanasi III 8

4

88     92

96

 10 0 104        
    Bo’ksa aylanasi 9

6

100   104

108

 11 2 116        
 

 

 

 

Bo’y uzunligi 1

5

2

1

6

4

152

152   152

164

164  164

15

2

16

4

152

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko’krak aylanasi III         10

8

11

2

116

120

 

 

    Bo’ksa aylanasi         12

0

12

4

128

132

 
 

 

 

 

Bo’y uzunligi  

 

 

 

 

 

 

 

15

2

15

8

16

4

15

2

15

8

16

4

152

152

158

158

164

164

 
To’rtinc hi Kichik

O’rta

Katta

Ko’krak aylanasi III 8

4

88     92

96

 10 0 104        

 

    Bo’ksa aylanasi 1

0

0

104    108   112 11

6

120        

 

 

 

 

To’lalik — bu bir ko’krak aylanasiga har xil bo’lgan bel va bo’ksa aylanalarining nisbati. 3 xil to’lalik tavofut qilinadi: kichik, o ‘rta va katta. To’lalik orasidagi farq bel aylanasi bo’yicha 4 sm, bo’ksa aylanasi bo’yicha 6 sm bo’ladi.

80-yillar oxirida umumlashgan — yagona o’lchamli tipologiya yaratish yuzasidan yangi o’lchashlar o’tkazish zaruriyati tug’ildi.

Yangi o’lchashlar o’tkazishdan maqsad, ishlab chiqarishning ichki bazasini hamda eksportni tayyor kiyimlar bilan yaxshiroq ta’minlashdan iborat. Bundan tashqari, aylana o’lchamlarining (ayniqsa, ayollarda) va bo’y uzunligining (ayniqsa, katta yosh-dagi aholi guruhlarida) o’rtacha arifmetik qiymatlari o’sishida katta o’zgarishlar yuz bergan.

Antropometrik o’lchashlar hamma davlatlarda (Bolgariya, Vengriya, Germaniya, Polsha, Ruminiya, Chexiya, Slovakiya, Rossiya) umumiy dastur va uslub bo’yicha o’tkazilgan. Har bir davlatdan 18 yoshdan 60 yoshgacha bo’lgan 1,5 mingta erkak va ayol, hammasi boiib katta yoshli aholidan 21 ming kishi o’lchangan. O’tkazilgan o’lchashlarning hamma ma’lumotlariga Moskva universiteti uslubi bo’yicha EHM da matematik ishlov berilgan. Chet el mutaxassislari birgalikda olib borgan ishlari natijasida o’lcham standartlari ishlab chiqilgan: PC313771-TOCT 17-522-72; OCT 17-326-81.

Bu standartlarda erkak va ayollarning aniq o’lcham belgilari berilgan. Aholi yoshi bo’yicha guruhlarga bo’lingan: I guruh -19-29 yosh; II guruh — 30-44 yosh; III guruh — 45 yoshdan yuqori.

Yangi tuzilgan o’lcham tipologiyasi bo’yicha quyidagi yetakchi belgilar qabul qilingan: bo’y; toia ko’krak aylanasi; to’la bo’ksa aylanasi (ayollar uchun); bo’y; to’la ko’krak aylanasi; to’la bel aylanasi (erkaklar uchun).Ayollar gavdasining tasniflanishi.

Muallif: H.I.Yodgorova.

mavzular

manba