Davlat tili to’g’risida qonunning qabul qilinishi.

Davlat tili to’g’risida qonunning qabul qilinishi.   

 

Davlat tili to’g’risida qonun .O’zbek xalqining milliy ozodlik kurashi 30-yillarning o’rtalariga kelib sovetlar saltanati kuchlari tomonidan shafqatsizlarcha bostirilgan bo’lsada, xalqimizning qalbida, uning ongi shuurida istiqlol uchun, mustaqillik uchun mustamlakachi. kelgindi zolimlarga qarshi kurash g’oyasi zarracha bo’lsada so’ngan emas. Bu kurash dahshatli jahon urushi yillari (1939-1945)da ham, urushdan keyingi davrda ham turli ko’rinish, shakl va usullarda, goh ochiqchasiga, goh yashirincha olib borildi. Ayniqsa bu kurash 80-yillarda o’zining yangi bosqichiga kirdi.

 

Vatan tarixining usbu davrga qadar bosib o’tilgan o’tmish shundan dalolat beradiki, istiqlol uchun kurash hamma vaqt O’zbekistonda bir-biridan mustaqil ikki yo’nalishda olib borilgan. Birinchisi. diniy-islomiy yo’nalishda bo’lsa, ikkinchisi umumma’rifiy-siyosiy va demokratik yo’nalishdadir. Bu har ikkala yo’nalishning umuminushtarak maqsad yo’lida mustaqillik uchun kurashda birlashib harakat qilmaganligi, ko’p hollarda esa ikkinchi darajali muammo va masalalar atrofida kelisholmasdan biri-birini inkor etib kelganligi har ikkala yo’nalishning ham zaif tomonlaridan bo’lib, undan mustamlakachi kuchlar ustalik bilan foydalanganlar. 80-yillarda ham bu jaravonda aytarlik o’zgarishlar bo’lgan emas.

Sovetlar va kommunistik firqa Islom diniga qarshi «din xalq uchun afyundir» degan qoidani asos qilib oldi, milliy qadriyatlarimizga qarshi tinimsiz kurashdi.

 

I.B.Usmonxo’jayev O’zKP XXI syezdida hisobot ma’ruzasida bunday degan edi: «Namangan viloyatida noxush diniy vaziyat hamon davom etib kelmoqda. Shu viloyatning shahar va rayonlarida ro’yxatga olinmagan diniy birlashmalar qonunga xilof ravishda ish ko’rib kelmoqda, o’smirlar va ayollarga gruppa-gruppa qilib diniy aqidalarni o’rgatish faktlari aniqlandi…

O’zbekiston milliy mustaqilligi uchun kurashning ikkinchi yo’nalishi — umumma’rifiy harakat, siyosiy va demokratik erkinliklar uchun kurash tarafdorlaridir. Bu yo’nalishning asosini O’zbekiston ziyolilarining ilg’or taraqqiyparvar so’l qanoti tashkil etadi.

 

 

Xullas ijodkor ziyolilar o’zlarining to’laqonli ijod durdonalari, badiiypublitsistik asarlari, shc’rlari va maqolalari bilan keng xalq ommasining qalblariga yetib bordilar, ularni razolat va g’aflat uyqu-sidan uyg’otdilar. Ana shu milliy uyg’onish jarayonida 1988-yil, 11-noyabrda O’zbekiston tabiati, ma’naviyati va moddiy boyliklarini muhofaza etish «Birlik» xalq harakati tashkiliy jihatdan uyushdi.

1989-yildan e’tiboran Islom Karimov hokimiyat tepasiga kelgach, uning siyosiy jasorati va kuchli vatanparvarlik, millatparvarlik his-tuyg’ulari tufayli bir qator ijobiy o’zgarishlar ro’yobga chiqarildi va bu mamlakatda vujudga kelgan ijtimoiy-siyosiy tanglikni ma’lum darajada bo’lsada yumshatdi. Islom Karimovning quyidagi so’zlari bu borada e’tiborlidir: «Umuman, men birinchi kotib etib saylanganimda, O’zbekiston xalqi ruhiy shikasta holatida edi. Dcmak, ishni ruhiyatni tuzatishdan boshlash kerak.

 

Davlat tili to’g’risida qonunning qabul qilinishi.   z1989-yildan e’tiboran Islom Karimov hokimiyat tepasiga kelgach, uning siyosiy jasorati va kuchli vatanparvarlik, millatparvarlik his-tuyg’ulari tufayli bir qator ijobiy o’zgarishlar ro’yobga chiqarildi va bu mamlakatda vujudga kelgan ijtimoiy-siyosiy tanglikni ma’lum darajada bo’lsada yumshatdi. Islom Karimovning quyidagi so’zlari bu borada e’tiborlidir: «Umuman, men birinchi kotib etib saylanganimda, O’zbekiston xalqi ruhiy shikasta holatida edi. Dcmak, ishni ruhiyatni tuzatishdan boshlash kerak.

 

Xalq — bu til, demak, qancha yillar mobaynida o’zbek tili o’z yerida ikkinchi toifadagi, iste’molchi uchun majburiy hisoblanmagan til bo’lib keldi, necha yillar davomida o’zbek rusning yonida o’zining tengsizligini, «katta og’a»ga qaramligini his etib keldi. Nima uchun bunga chidash kerak? Biz davlat tili to’g’risidagi qonunni qabul qildik, bu esa ko’z o’ngimizda o’zbeklarning milliy o’zini o’zi anglashini yaxshiladi»[1].

 

Davlat tili to’g’risida qonun.  Ha, O’zbekiston Oliy Kengashi tomonidan 1989-yil, 21-oktabrda «O`zbekiston SSRning davlat tili haqida»gi Qonunning qabul qilinishi va o’zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi mamlakatdagi barcha demokratik va vatanparvar kuchlarning uzoq yillardan beri orziqib kutgan tarixiy g’alabasi bo’ldi.

1989 yil 21-oktabrda qabul qilingan «O`zbekiston Respublika-sining davlat tili haqida»gi Qonun xalqimiz milliy ongining rivoj-lanishida, mamlakat mustaqilligining mustahkamlanishida, madaniy merosning tiklanishi va jamiyatning ma’naviy yangilanishida muhim rol o’ynadi.

 

Qonunning o’zbek tiliga Davlat tili maqomini berish to’g’ri-sidagi qoidalari keyinroq, 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O’zbekiston Konstitutsiyasida mustahkamlab qo’yilgan bo’lib, bu ko’pchilik aholining, respublikada yashovchi barcha millat va elatlarning namoyandalari tomonidan ma’qullandi va qo’llabquvvatlandi.

Davlat tili haqidagi Qonun qabul qilinganidan keyingi yillar mo-baynida respublikada katta ish qilindi.

 

Davlat tili to’g’risida qonun O’zbek tilini davlat hokimi-yati va boshqaruv organlarida, sudlarda, davlat notarial idoralarida qo’llash to’g’risidagi moddalar ro’yobga chiqarildi. Xalq ta’limi, fan sohalarida, ommaviy axborot vositalarida tub o’zgarishlar amalga oshirildi. Ko’plab tarixiy nomlar tiklandi, atamalar milliy til asosla-riga muvofiq yangilana boshlandi.

Davlat tili respublika ijtimoiy hayotiga chuqurroq kirib bordi. Ayni paytda boshqa milliy tillarni o’rganish va ulardan foydalanish uchun sharoitlar yaratildi. Til muammosiga jiddiy ilmiy-amaliy tarzda yondashuv ta’minlandi. Bu esa, qonun qabul qilish arafasida ayrim kishilarda pay do bo’lgan til muammolari atrofida, xususan, Davlat tili bilan bir qatorda rasmiy til ham e’lon qilinarmish, degan uydirmalar, soxtakorliklar va siyosiy o’yinlarni bartaraf etdi.

Respublikada yashaydigan boshqa xalqlarning tillarini o’rganish va qo’llash erkinligi ta’minlanishi bilan birga O’zbekistonda aholining mutlaq ko’pchiligi foydalanadigan bitta davlat tili bo’lishi ke-rak, degan nuqtayi nazarga amal qilindi.

Davlat tili to’g’risida qonunning qabul qilinishi.  

 

mavzular

 

manba