DO’M ga umumiy baho. CHQBT bo’yicha talabalarning yillik va yakuniy bahosi. Harbiy rahbar va CHQBTO‘ tomonidan olib borilgan mashg’ulot sifatini baholash. Ta’lim muassasasida CHQBTning umumiy holatini baholash.

DO'M(y) ga umumiy baho. CHQBT bo'yicha talabalarning yillik va yakuniy bahosi. Harbiy rahbar va CHQBTO‘ tomonidan olib borilgan mashg'ulot sifatini baholash. Ta'lim muassasasida CHQBTning umumiy holatini baholash.

DO’M ga umumiy baho. CHQBT bo’yicha talabalarning yillik va yakuniy bahosi. Harbiy rahbar va CHQBTO‘ tomonidan olib borilgan mashg’ulot sifatini baholash. Ta’lim muassasasida CHQBTning umumiy holatini baholash.

DO’M(y) ga umumiy baho. CHQBT bo’yicha talabalarning yillik va yakuniy bahosi. Harbiy rahbar va CHQBTO‘ tomonidan olib borilgan mashg’ulot sifatini baholash. Ta’lim muassasasida CHQBTning umumiy holatini baholash.  Nazorat mashg‘ulotlari dasturning «Harbiy ish asoslari» «Otish tayyorgarligi» va «Amaliy jismoniy tayyorgarlik» bo‘limlari bo‘yicha faqat o‘g‘il bolalar uchun dala o‘quv mashg‘ulotlari (yig‘ini) yakunida, «Harbiy xizmat asoslari» va «Fuqaro muhofazasi» bo‘limlari bo‘yicha esa mazkur bo‘limlar o‘qitilishi yakunlangandan keyin o‘qituvchilar tomonidan ta’lim muassasalarida o‘tkaziladi.

Ta’lim muassasalarida «Harbiy xizmat asoslari» bo‘limi bo‘yicha o‘g‘il bolalar bilan, «Fuqaro muhofazasi» bo‘limi bo‘yicha esa o‘g‘il va qiz bolalar bilan birga nazorat mashg‘ulotlari o‘tkaziladi. Talabalarni  o‘quv  materiallarini  o‘zlashtirishini tekshirish va baholash, mahorat va  ko‘nikmalarni egallashdagi  o‘quv jarayonining majburiy   elementlaridan hisoblanadi.

Muntazam nazorat – birinchi navbatda,  talabalarning turli bosqichlarda bilim va mahoratlarini  shakllanishini boshqaradi, nazorat  katta umumta’lim va tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Bilim, mahorat va amaliy  ko‘nikmalarni nazorat  qilish va muntazam baholash to‘g‘ri va chuqur ob’ektiv  olib borilishi, talabalar shaxsining yaxshi sifatlarini yuzaga keltirishga yordam beradigan bo‘lishi  kerak. Ta’lim  amaliyotida joriy  va yakuniy nazoratlar  keng qo‘llaniladi.

Harbiy xizmatga vatanparvar kishini tayyorlash bo‘yicha bilim va amaliy  ko‘nikmalarni doiimiy tekshirish  har bir darsdagi ajratilgan   vaqtda, so‘rov shaklida, tushuntirish jarayonida, materialni takrorlash,  mustahkamlash  hamda uy vazifasini tekshirishda bajariladi.

Joriy  nazoratning turli shakllarini  birlashtirib  foydalanish  talabalarning o‘zlashtirish faoliyatini faollashtiradi. Joriy  nazorat, barcha o‘tilgan mavzularning o‘lashtirilishini nazorat  qilish  maqsadida ham olib boriladi.

Harbiy  rahbar,CHQBTO‘  mavzuning asosiy mazmunini bilmasdan turib, javob berib bo‘lmaydigan savol berishi mumkin. Bunday tekshirishlar  talabalarni  mantiqiy  fikrlab, materialda asosiy ma’noni topishga o‘rgatadi. o‘qish  vaqtini tejash maqsadida turli  o‘qitish va nazorat  qilish texnologik (innovatsion texnalogiya)vositalarini keng qo‘llash mumkin:

YAkuniy  nazorat  har bir chorak yoki  o‘quv  yili oxirida o‘tkaziladi. Uning maqsadi – Vatan  himoyachisi loyiq  vatanparvar kishini   tayyorlash  bo‘yicha  o‘qish   jarayonida  erishilgan   natijalarni ob’ektiv baholash.

Joriy va yakuniy nazoratning  keng tarqalgan shakli   talabalarni individual va umumiy

so‘rov  qilishdir.

Individual so‘rovda  talaba yozuv taxtasi oldida javob berib, zarur bo‘lsa, kerakli javoblarni yozib,  chizib  ko‘rsatadi.  Talaba javobini butun sinf eshitadi, javoblardan so‘ng   talabalar  bergan  javoblar  to‘ldiradi, yo‘l  qo‘yilgan xatolar tuzatadi.

Umumiy so‘rovda, odatda, hamma  talabalar nazoratdan o‘tkaziladi. U yozma yoki  og‘zaki bo‘lishi  mumkin. O‘tilgan materiallarni to‘liq  qamrab oladigan chaqiruvga  qadar boshlang‘ich     tayyorgarlik  dasturining to‘liq yoki bir qismini o‘rganib  bo‘lgandan so‘ng yakuniy baholarni   qo‘yish uchun    talabalarning  bilim va ko‘nikmalari darajasini aniqlash maqsadida nazorat   mashg‘ulotlari  o‘tkaziladi.

O‘quv  materiallarini barchasini  qamrab  oladigan turli savollarni qo‘yish tartibini puxta o‘ylab chiqilishi  juda  muhim  ahamyatga  ega. Bu mashg‘ulotlarda har bir  talaba  harbiy rahbar, CHQBTO‘ning  topshirig‘i bo‘yicha amaliy harakat (uslul,me’yor) larni bajarib, ta’lim dasturi bo‘yicha nazariy savolarga javob beradi.

Nazorat  mashg‘ulotlari  talabalar bilan usul va   harakatlarning bajarilishini ta’minlaydigan, oldindan tayyorlangan va jihozlangan o‘quv joylari, maydoncha va shaharlarchada olib boriladi.

Joriy  nazorat, dastur  bo‘limlari  bo‘yicha  qo‘yilgan  ma’lum  bir savolga og‘zaki javob berish  tartibi quyidagicha bo‘lishi  kerak: nazariy materiallarni bayon etish yoki yozuv taxtasida masalani echish,qurol texnika va pribrlarning tuzilishini   ko‘rsatish   orqali  gapirib berish.

Dastlab butun  guruh  oldiga   nazorat savoli qo‘yish, keyin esa  talabalarni javob  berishlari uchun  yozuv  taxtasini  oldiga chiqarish tavsiya etiladi. Og‘zaki javob berishda talabaning javobini  to‘g‘riligi, to‘liq va ketma-ketligi, nizom va maxsus atamalarni ishlatishi, mustaqil fikr yuritishi, olingan bilimlarni amalda  qo‘llash ahamiyatini tushuntira olishi  hisobga olinadi.

Usul va  harakatlarni amaliy bajarilishi    talabalarning bilim va  ko‘nikmalarini nazorat qilishda   asosiy usul  va  baho  qo‘yishning mezoni hisoblanadi. Usul va harakatlarni bajarish uchun topshiriq berishda  harbiy  rahbar,CHQBTO‘,   talabaga nimani bajarish kerakligini tushunib olishi  va    harakatlarni  bajarishga tayyorlanish uchun vaqt beradi.  Talaba tayyor   bo‘lganidan keyin  harbiy  rahbar, CHQBTO‘ talabaga harakat(uslul,me’yor)larni bajarishi  uchun buyruq   beradi.  Harakatlar bajarilgandan  keyin  talabaga baho qo‘yiladi.

Bunda usul (harakatlar)ning  to‘g‘ri bajarilganligi, bajarish tartibiga rioya qilinishi   hamda  nazariy  bilimlardan amalda   foydalanish mahorati   inobatga olinadi. O‘quv  jarayonini tashkil etishda nazorat mashg‘ulotlarini o‘tkazish  chaqiruvga  qadar  boshlang‘ich  tayyorgalik  bo‘yicha  mas’uliyatli davr  hisoblanadi.

Nazorat mashg‘ulotlarida talabalar  dasturda ko‘rsatilgan me’yorlarni (mashq, usul, amaliy harakat, vazifalar) bajarishadi. Talabalarning yakka tartibdagi bahosi dasturdagi bo‘limlar bo‘yicha nazorat mashg‘ulotlarida uning har bir me’yori bajarilganligi uchun olgan baholari yig‘indisidan kelib chiqib quyidagicha aniqlanadi:

«a’lo» – agarda barcha tekshirilgan me’yorlarning (mashq usul, amaliy harakat, vazifalar) 50 % dan ortig‘i «a’lo» bahoga, qolganlari esa «yaxshi» bahoga bajarilgan  bo‘lsa;

«yaxshi» — agarda barcha tekshirilgan me’yorlarning 50 % dan ortig‘i «a’lo» va

«yaxshi» baholarga bajarilsa, qolganlari esa qoniqarlidan pastga baholanmagan bo‘lsa;

«qoniqarli» — agarda barcha tekshirilgan me’yorlarning bajarilishiga qo‘yilgan

«qoniqarsiz» baho bittadan ko‘p bo‘lmasa;

«qoniqarsiz» — me’yorlar  bo‘yicha ikkita va undan ko‘p qoniqarsiz baho bo‘lsa;

Ta’lim muassasalarida «Harbiy xizmat asoslari» bo‘limi bo‘yicha o‘g‘il bolalar bilan, «Fuqaro muhofazasi» bo‘limlari bo‘yicha esa o‘g‘il va qiz bolalar bilan birga nazorat mashg‘ulotlari o‘tkaziladi.

Saf  tayyorgarligi — talabalar quyidagi saf usullari bo‘yicha tekshiruvdan  o‘tadilar va baholanadilar:

—  roslanish ;

— joyida  turganda  burilishlar ;

— harakat chog‘idagi  burilishlar

— shaxdam qadam;

— bosh kiyimsiz va bosh kiyim bilan joyida  turganda  va harakat  chog‘ida  harbiycha salomlashish;

— safdan  chiqish, boshliq oldiga borish, safga qaytish;

Tekshirishni  talabaning tashqi  qiyofasini ko‘zdan kechirish bilan  boshlash kerak. Qad  rostlashni rahbar  buyrug‘idan eyin  talabaning safdan chiqishiga qarab baholanadi.DO’M(y) ga umumiy baho. CHQBT bo’yicha talabalarning yillik va yakuniy bahosi. Harbiy rahbar va CHQBTO‘ tomonidan olib borilgan mashg’ulot sifatini baholash. Ta’lim muassasasida CHQBTning umumiy holatini baholash.

Har bir safda xarakatlanish usullari bir-ikki marotiba takrorlanadi. Usul (mashq  va harakat)larni bajarish texnikasi quyidagicha baholadi: 5 (a’lo), agarda usul saf nizomi talablariga binoan   to‘g‘ri   bajarilgan holda, 4 (yaxshi), agarda uslul saf nizomi talablariga  binoan   to‘g‘ri   bajarilib, ammo bir marta bo‘lsa ham xatoga yo‘l qo‘yilsa, 3 (qoniqarli), agarda uslul saf nizomi talablariga binoan    to‘g‘ri   bajarilib, ikkita xatoga yo‘l qo‘yilsa, 2 (qoniqarsiz), agarda uslul no to‘g‘ri  bajarilsa yoki uch va undan ortiq xato qilinsa.  Harakatlarni bajarishda odatiy xatolardan: Rostlanishda — oyoq uchlari  yoyiq bo‘lib, front  chig‘ida  emas va kengligi tovon  izi kengligida    emas, ko‘krak  ko‘tarilib  qorin  tortilmagan, qo‘l  panjalari  kaft  bilan  orqa  tomonga  qaratilgan, gavda old  tomonga  og‘ishmagan.  Joyida turib burilishlarda — burilishda qo‘llar gavdadan uziladi, burilish butun gavda bilan bajarilmaydi, burilgandan  ortdagi oyoq  ixchamlik  bilan  joyiga  qo‘yilmaydi, burilgandan  keyin oyoq   uchlari  juda keng yoyilgan , bir chiziqda emas, qad  rostlanmaydi, bosh oldinga og‘ishgan. Harakat  chog‘idagi  burilishlarda —  ortga  burilish paytida o‘ng oyoq  chap tomonga chiqarilmaydi va juda keng qadam qo‘yilib, burilish paytida gavda muvozanati yo‘qoladi, burilish 90º yoki 180º (gradus) bajarilmagan, oyoq va qo‘l    harakatlarida bog‘liqlik  yo‘q,  bosh pastga egilgan.  SHaxdam qadam tashlashda —gavda oldingaog‘ishmagan, oyoq tizzalari egiladi,  oyoqni erdan  ko‘tarilishi 15 sm dan past, qadam uzunligi va surati saqlanmaydi, qo‘l   harakatlari, belgilangan balandlikka ko‘tarilmaydi, qo‘lning aks harakati oxirigacha etmaydi,  qo‘l va oyoq  harakatlarida  bog‘liqlik yo‘q. Harakat  chog‘ida xarbiycha salomlashishda — salomlashish 3-4 qadamda emas. Oyoqni erga qo‘yish bilan boshliqqa  yuzlanish bir vaqtda emas, qo‘lni bosh kiyimga qo‘yish bilan chap qo‘l harakatini to‘xtalishi bir  vaqtda  emas, o‘ng  qo‘lning  o‘rta barmog‘i  bosh  kiyimnmng  pastki  qismiga tegib turmaydi,  qo‘llar  old  tomonga  harakatlanganda tirsaklar elka chizig‘iga  paralel emas.

Safdan  chiqish, boshliq oldiga borish, safga  qaytishda — qo‘lni bosh kiyimning pastki qismiga qo‘yish bilan oyoq qo‘yish bir  vaqtda emas, boshliq oldiga borishda 2-3 qadamdan ko‘proq yoki kamroq  qadam  qo‘yilgan, o‘rta  barmoq  bosh  kiyim pastki qismiga tegib turmaydi, safga  qaytishda  qo‘lning tushirilishi chap oyoqni qo‘yishi bilan bir vaqtda    bajarilmasligi va qadam  vaqtidan  avvalroq  tashlanishi qo‘yiladigan bahoni pasaytirilishiga sabab bo‘ladi. Talabalarning safda yurishlari ularning oltita saf uslulini bajarishlarining har biri uchun olgan   baholaridan  kelib  chiqib, individual baho qo‘yiladi va  CHQBT  mashg‘ulotlarida kiyiladigan    kiyim-bosh  talabini bajarilishi hisobga olinadi:

«5» (a’lo)- agarda bajarilgan uslullar 50% «a’lo» bahoga bajarilsa,  qolganlari esa

«yaxshi»  bahoga bajarilsa, «4»(yaxshi )-agarda 50% dan kam bo‘lmagan uslullar «a’lo» va «yaxshi» bajarilib  qolganlari esa «qoniqarlidan» past bo‘lmasa, «3»(qoniqarli)- agarda biror usluldan «qoniqarsiz» baho olingan bo‘lsa, «2» (qoniqarsiz)- ikki va undan ortiq qoniqarsiz baho olgan bo‘lsa.

Agarda talabaning kiyim-boshi CHQBT mashg‘ulotlari uchun direktor buyrug‘i bo‘yicha belgilangan  kiyimga mos kelmasa yoki talaba mashg‘ulotga dazmollanmagan, tartibsiz kiyimda kelsa, bu  holda baho bir  balga pasaytiriladi.DO’M(y) ga umumiy baho. CHQBT bo’yicha talabalarning yillik va yakuniy bahosi. Harbiy rahbar va CHQBTO‘ tomonidan olib borilgan mashg’ulot sifatini baholash. Ta’lim muassasasida CHQBTning umumiy holatini baholash.

Fuqaro mudofaasi bo‘yicha — nafas olish yo‘llari va tanani himoya  qilish, individual himoya vositalarini kiyish bo‘yicha me’yorlar, zararlangan havoda nosoz protivogazdan foydalanish.

Nazorat  savollariga javob berishda   – javobning  to‘g‘riligi, to‘la   va ketma-ketligi, nizom  va  maxsus atamalarni talaffuz  qilinishining    to‘g‘riligi,  mustaqil fikrlash va xulosa, olgan bilimlarini amaliy qo‘llash    hisobga olinadi. Javob qisqa, aniq va tushunarli bo‘lishi  kerak va quyidagicha baholanishi mumkin: «5» (a’lo) — agarda  talaba  to‘g‘ri va   to‘liq  javob bergan bo‘lsa (asosiy va qo‘shimcha savollarga), nizom talablarini (tushunchalarini) aniq ifoda etib bersa, ularni  qurolli  kuchlar  tarkibidagi harbiy  ximatchilar  va  ta’lim  muassasalarining xayotidan  misollar  keltirib  tasdiqlab bersa, zarur  bo‘lganida javobini mashqlar bilan  bajarib va  vazifani  hal  qilib, ko‘rgazmali  qurollardan foydalangan  bo‘lsa,  qurol-yaroq,  priborlar, harbiy mulklarni  tuzilishini gapirib berishda ketma-ketlikka rioya qilib va havfsizlik choralariga    to‘liq  amal  qilgan  bo‘lsa. «4» (yaxshi) — agarda  talaba  to‘g‘ri va   to‘liq  javob bergan bo‘lsa, biroq  nizom talablarini (tushunchalarini) ifoda etishda  bir oz noaniqlikka  yo‘l qo‘yilsa, ularni  qurolli  kuchlar  tarkibidagi harbiy  ximatchilar  va  ta’lim  muassasalarining xayotidan  misollar  keltirishda qiyinchiliklar bilan  tasdiqlab bersa,  bundan  tashqari javobni mashqlar bilan  bajarishda va  vazifani  hal  qilishda, ko‘rgazmali  qurollardan foydalanishda,  qurol-yaroq,  priborlar, harbiy buyumlarni  tuzilishini gapirib berishda ketma-ketlik bir  oz  noaniqlik  bo‘lsa.

«3» (qoniqarli) — agarda  talaba savolga  to‘g‘ri javob berib, javobning to‘laligiga qo‘shimcha savollar yordamida erishilsa, amaliy misollarni tasdiqlab berishda ishonchsizlik bilan javob bersa,  qurol priborlar,  harbiy  buyumlarni tuzilishini  gapirib berishda  ketma-ketlikni  buzgan bo‘lsa.

«2» (qoniqarsiz) — agarda  talaba qo‘yilgan  savolga noto‘g‘ri javob berib yoki nizom talablarini, xatto yordamchi savollar yordamida ham   ifoda etib berolmasa, qurol-aslah va harbiy buyumlarni tuzilishini tushuntirib berolmasa,  shuningdek  hafsizlik  qoidalarini buzsa.

DO’M(y) ga umumiy baho. CHQBT bo’yicha talabalarning yillik va yakuniy bahosi. Harbiy rahbar va CHQBTO‘ tomonidan olib borilgan mashg’ulot sifatini baholash. Ta’lim muassasasida CHQBTning umumiy holatini baholash.

Muallif: Xasanov M

mavzular

manba