Ijtimoiy psixologiya fanining predmeti.

Ijtimoiy psixologiya fanining predmeti.Ijtimoiy psixologiya fanining predmeti.

O`zbekiston Respublikasi Oliy majlisining IX sessiyasida Respublika Prezidenti

I.A. Karimov oliy ta’limni isloh qilishda va malakali kadrlarni tayyorlashda

 

ijtimoiy psixologiyaning fan sifatida alohida o`rni borligiga jamoatchilik diqqatini qaratdi.

 

 

Odamlar hamkorlikda mehnat qilish va yashash ehtiyojini sezgan davrdan boshlab insoniyat jamiyati bunyod bo`lib ularda ijtimoiy psixologik tafakkur, ijtimoiy ruh paydo bo`lgan. Bunday ruh qonuniyatlarini o`rganish, uning sirli tomonlarini sharxlashga insoniyatning eng ilg`or vakillari harakat qilganlar. Lekin ijtimoiy ruh qanchalik qadimiy bo`lsa, unintg sirlarini o`rganuvchi fan   ijtimoiy psixologiya shunchalik navqirondir.

                

o`zining metodi, predmeti va fanlar tizimidagi o`rninig yangiligi, taraqqiyotning yangi davriga shakllanib, rivojlanishiga turtki berganligi bilan bog`liqdir.

Uning navqironligi  

 

 

 

                

                                                                            Yuzaga kelishi va tan olinishi rasman 1908 yil hisoblanib,

Fan sifatida xuddi ana shu yil ingliz psixologi V. Makdugall “Ijtimoiy psixologiyaga kirish”, amerikalik sotsiolog olim E. Ross esa “Ijtimoiy psixologiya” asarlarini chop ettirgan edilar.

 

 

Ikkala muallif ham biri psixolog, biri sotsiolog, bo`lishiga qaramay, bu fanning asosiy predmeti ijtimoiy taraqqiyot hamda psixik taraqqiyot qonuniyatlarini uyg`unlikda o`rganishdir, degan umumiy xulosaga kelishgan.                 

Hozirgi kungacha ijtimoiy psixologiyaning mavzu bahsi va u o`rganadigan sohalar borasida turlic ha qarashlar va tortishuvlar mavjud.

 

               Ijtimoiy psixologiyaning mavzu bahsi borasidagi qarashlar.

 

Nemis olimlari G.Gibsh va M.Forverglar fan predmetiga shunday ta’rif keltiradi: “Odamlar uyushmasi koorparatsiyalar – ijtimoiy psixologik tadqiqotlarning asosidir”, ob`ektiijtimoiy o`zaro ta`sirdir.

 

 

Rus sotsiologlari: G. P. Predvechniy va A. Sherkovenlarning “Sotsial psixologiya” kitobida “Ob`ektiv borliqning, unda ro`y beradigan hodisalarning psixik tomonidan o`ziga xos tarzda in`ikos etilishidir.” deb bayon qilganlar. Ular ko`proq sotsiologik yondashish bilan muammolarni yechishga harakat qilganlar.

 

A.B. Petrovskiy va V.V. Shpalinskiylar “Jamoaning ijtimoiy psixologiyasi” kitobida “Ijtimoiy psixologiya turli uyushgan va uyushmagan guruhlardagi odamlar muloqoti, o`zaro ta`sir va munosabatlardan kelib chiqadigan psixik hodisalarni o`rganadi.”degan fikrni bildirganlar. Bu psixologik yondashuv.

 

1.1- sxema

 

 

Rus olimasi Galina Andreevaning ta`kidlashicha ijtimoiy psixologiya sohasida ishlayotgan mutaxasisni kimligi   uning fan predmetiga yondashuvida namayon bo`ladi.

Sotsiolog ijtimoiy qonuniyatlari jamiyatdagi an`analar va uning qoidalar tilida tushuntirsa, psixolog shaxs psixologiyasining qonuniyatlarini umumjamiyat qonun qoidalariga tadbiq etadi. G. Andreeva ijtimoiy psixologiyaning mavzu bahsi haqidagi hozirgi zamon qarashlarini umumlashtirib, uch xil yondashish mavjudligini asoslaydi.   Ijtimoiy psixologiya fanining predmeti       

                                                                                                                                  

mavzular

manba