Harbiy rahbar, chaqiruvga qadar tayyorgarlik o’qituvchisining mashg’ulotlarga tayyorgarlik ko‘rishi.

Harbiy rahbar, chaqiruvga qadar tayyorgarlik o'qituvchisining mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko‘rishi.

Harbiy rahbar, chaqiruvga qadar tayyorgarlik o’qituvchisining mashg’ulotlarga tayyorgarlik ko‘rishi.

YOshlarning  chaqiruvga qadar boshlang‘ich   tayyorgarligi  bo‘yicha o‘quv  jarayonining asosiy shakli    o‘quv dastur va xaftalik rejaga     muvofiq   nazariy va  amaliy  mashg‘ulotlar    ko‘rinishida  o‘tiladigan «dars» xisoblanadi.  Mazmuni va tuzilishiga    ko‘ra  dars o‘quv  jarayonini yakunlangan    qismini bildirishi,  didaktik va tarbiyaviy maqsadlar xamda  harbiy  ta’lim   talablariga to‘g‘ri    kelishi     lozim. Har bir harbiy  rahbar, CHQBTO‘ barcha  chaqiruvga qadar boshlang‘ich  tayyorgarlik bo‘limlari  bo‘yicha  o‘quv  mashg‘ulotlarni uslubiy to‘g‘ri olib borishni bilishga majbur. Uslubiy maxorat asosida ularning pedagogik va harbiy  bilimlari, yaxshi amaliy tayyorgarligi va  ta’lim-tarbiya tamoyillarini, uslublarini  va uslubiy yo‘llarini ijodiy tatbiq  qilish qobiliyati yotadi.

Nazariy  mashg‘ulotlarda  talabalar nizom va  harbiy  ish  bshqaruvini  qoida  va  talablarini, shuningdek, egallagan  bilimlarini  xaqiqiy  harbiy  xizmatni  o‘tash  vaqtida qanday  foydalanishlari to‘g‘risida   maslahat  va  tavsiyalarni  o‘rganadilar.

Harbiy  rahbar (CHQBTO‘) odatga ko‘ra nazariy  mashg‘ulotlarni ta’lim texnika vositalaridan va  didaktik  materiallardan  foydalanib  bayon  etish va suhbat  shaklida olib  boradi. Talabalar amaliy  mashg‘ulotlarda mashqlar, usullar, harakatlar va  me’yorlarni bajarish texnikasini  o‘rganishlari va mustaxkamlashlari xamda jixozlangan maydonchalardan va  mashg‘ulot joylaridan, shuningdek,  priborlardan  kuroldan, individual himoya vositalaridan, muxandislik qurilmalaridan, sport-snaryadlari va jixozlaridan foydalanib o‘t otish va boshqa   vazifalarni  echishni  o‘rganishlari kerak.

Amaliy  mashg‘ulotlarni to‘g‘ri tashkil qilish va  o‘tkazishda harbiy  rahbar CHQBTO‘ning  shaxsiy namunasi va darsga munosabati  shug‘ullanuvchilar  uchun ta’siri  muhim axamiyatga ega.

Ijobiy shaxsiy namuna rahbarning yuqori  darajadagi  amaliy tayyorgarligi mashg‘ulotni to‘g‘ri  o‘tkazishining uddalay  olishi,  mashqni to‘g‘ri va chiroyli  ko‘rsatish (usul,harakat), ularni    qisqa va tushunarli    qilib tushuntirish va shu bilan birga ta’lim oluvchilarni qiziqtira olish  bilan  ifodalanadi.

Raxbar dars vaqtini tejamli ishlatishni, uning natijasini unumli bo‘lishidagi  shartlarga rioya    qilishni  xamda xar bir  mashg‘ulotga kerakli mashq, usul va harakatlarni to‘g‘ri tanlay olishni, ularning bajarilish tezligini aniqlashni, ya’ni  boshqa so‘zlar bilan aytganda, dars jarayonida dars xajmini to‘g‘ri    qismlarga  bo‘lishni  bilishi shart.

Tajribali rahbar ta’limni elemetlarga  bo‘lib  emas, balki, murakkab  bo‘lmagan  mashqlar bilan        to‘laligicha olib boradi va imkon boricha   tezroq   mashq   qilishga o‘tadi. Ta’limni  berishda  batafsil tushuntirishlar va qayta ko‘rsatib berishlarga bir daqiqani xam  bekor  ketgazmasdan  g‘ayrat  va  ildamlik   bilan  olib borish muximdir.

Amaliy  mashg‘ulotni  to‘liq  o‘tkazish uchun rahbar  talabalarni    kurol-yarog‘larni,

jangovor  texnikani,    kurol-aslaxalarni o‘rganishlariida xavfsizlik choralariga rioya    qilishlariga  majbur qilishi shart, bundan  tashqari rahbar yordam berishni va xavfsizlikni amalga oshirishni bilishi, jaroxat etishi va baxtsiz hodisalarni   oldini olish choralarini    ko‘rishi  kerak.

Rahbar darsga ongli, vijdonan yondashishi lozim.  Ishonchli va aniq buyruqlar berish, ta’lim oluvchilarga do‘stona  munosabatda bo‘lish darsni  qiziqarli olib borishga yordam beradi. Xaddan ziyod xovliqish, baqiroqlik va shug‘ullanuvchilar bilan ko‘pol munosabatda  bo‘lishga yo‘l qo‘ymaslik kerak.

Raxbar nafaqat  eng muxim  malaka va   ko‘nikmalarni takomillashtirish xaqida o‘ylashi, balki ularni harbiy   qasamyod va umumharbiy nizom talablari ruhida tarbiyalashi, barcha imkoniyatlarni ishga solib,  yuqori intizomiylikni va ishchanlikni oshirishga erishishi lozim.

O‘quv  mashg‘ulotlarini o‘tishda   rahbar saf nizomi talablarini buzishga yo‘l   qo‘ymasligi, bunda asosiy e’tiborni amaliy harakatlarni   to‘g‘ri bajarishga    qaratish, turli shartlarni va mashqlarni bajarishda  bor kuch bilan  harakat qilinishini ta’minlashi  kerak.

Darsda  yuqori  tashkiliylikni ushlab turish uchun   rahbarning  o‘zini tutishi    katta axamiyatga ega.  Uning toza va  ixcham  ko‘rinishi, kaddining rostligi,  talabalarga nisbatan yuqori talabchanligi  mashg‘ulotlarni muvaffaqiyatli o‘tishiga yordam beradi.

Intizomni mustaxkamlash va mashg‘ulotlarga  talabalarni qiziqtirish maqsadida rahbar eng  harakatchan intizomli va epchil talabalarni  rag‘batlantirishi, beparvolarini esa qattiq talab    qilib, ularda o‘zlarining harbiy va jismoniy tayyorgarliklari  uchun mas’uliyat hissini  uyg‘otishga  intilishi  lozim.

Amaliy  mashg‘ulotlarni  o‘tkazishda harbiy  rahbar uchun ularning asosiy tamoyil va    qoidalarini bilish etarli emas. YAna ularni amaliyotda moxirona tatbiq  qilish, xar bir  mashg‘ulotda mashq, usul va harakatlarni  mashq qilishi katta foyda beradigan  shart- sharoitlarni yaratishni bilish muxim. SHunday   qilib mashg‘ulotlar   rahbariga    quyidagi turli talablar    qo‘yiladi:

-amaliy mashg‘ulotlarni o‘tkazuvchi harbiy  rahbar (CHQBTO‘) mashg‘ulotlarni  yaxshi

sifatli  o‘tkazilishini  ta’minlashga  majbur.

-muntazamlik  bilan   vazifa  murakkabligini  va xajmini oshirish;

-bir vaqtda barcha  talabalar bilan shug‘ullanish va har biriga.

ndividual yondashish;

— mashg‘ulotlar yuqori zichligiga va shug‘ullanuvchilarni  faolligiga intilish; — talabalarda jasurlik va    qat’iyliqni tarbiyalash.

Bunday moxirlikka xar bir   mashg‘ulotni  mulohaza bilan o‘ylab, o‘tkazish orqali yaratiladi. Bunday munosabat etarli tajriba orttirish, kerakli  tashkiliy va uslubiy    ko‘nikmalarga  ega  bo‘lishga yordam beradi.

YOshlarning  chaqiriruvga qadar  tayyorgarlik  darsining sifati va samaradorligi harbiy  rahbarni unga tayyorgarlik darajasining sifatiga bog‘liq. Mashg‘ulotga tayyorlanishda harbiy  rahbar, CHQBTO‘ga    quyidagilar tavsiya etiladi:

— o‘quv savollari bo‘yicha o‘quv  materialini, mavzu mazmuni va xajmini, mashg‘ulotning tuzilishi, o‘quv  maqsadlari va tarbiyaviy  yo‘nalishini, aniqlash;

— YOCHQBT  va  boshqa fanlar  bo‘yicha  o‘tgan mashg‘ulotlarda  talabalarning qanday bilim va    ko‘nikmalarga  ega bo‘lganliklarini aniqlash;

— bo‘ladigan  mashg‘ulotda bu bilim va    ko‘nikmalardan    qanday foydalanish  mumkinligini  o‘ylab chiqish;

— mashg‘ulotlarni  o‘tkazish uslubi va tartibini aniqlab olish;

— mashg‘ulotda    qanday  texnik  vositalarni, o‘quv   kurollarini, harbiy  buyum  va

qurol — yarog‘larini ishlatishni  aniqlab chiqish;

—   kerakli nizom va ko‘rsatmalar darslik va uslubiy   qo‘llanmalarni bo‘limlarini,  mazkur mavzu  bo‘yicha  boshqa  adabiyotlarning bandlarini  o‘rganib chiqish;

— mavzuni yanada chuqurroq   o‘rganib chiqish uchun  talabalarga tavsiya qilish mumkin bo‘lgan adabiyotlarnini tanlash;

— usul va harakatlarni  bajarishni  mashq   qilib qo‘yish; — talabalarga   mustaqil ish uchun vazifa aniqlab qo‘yish.

Mashg‘ulotlarga tayyorgarlik ko‘rishda  muvofiq keladigan ko‘rgazmali  qurollarni  (plakatlar, sxemalar, maketlar,  priborlar diafilmlar) saralash  maqsadga  muvofiq  bo‘ladi,  ular mavjud  bo‘lmasa   talabalar yordamida tayyorlash  tavsiya  etiladi.

Taktik, o‘t ochish  va otish  tayyorgarligi va  harbiy  tapografiya   bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarni   o‘tkazish  yuqori darajasini ta’minlash shartlari belgilangan joy, o‘quv   maydonchasini oldindan  o‘rganish va tayyorlash, taktik  tayyorgarlik   bo‘yicha esa bundan tashqari taktik   vaziyat va dushman harakatlarini belgilash tartibini aniqlashdan iborat.

Mashg‘ulotga tayyorlanish odatda  mashg‘ulot  rejasini (reja  — konspekt) tuzish bilan yakunlanadi, bunda  mashg‘ulot rejasi shaklining elementlari bo‘lishi  talab  etiladi,  rejakonspektini  yozilishi  esa  ixtiyoriy  bo‘lishi  mumkin  – bu  harbiy rahbar (CHQBTO‘) ning shaxsiy tayyorgarligi va pedagogik tajribasiga bog‘liq.

Odatda konspekt rejasida mashg‘ulot  dasturning qaysi bo‘limi bo‘yicha va nechanchi sinf (kurs)  talabalari bilan  olib borilishi    kerakligi,  o‘quv-tarbiyaviy  maqsadlar, mavzu nomi,  mashg‘ulot    tartib raqami,  mashg‘ulotga ajratilgan   vaqt, uslub, joy, moddiy ta’minot,   qo‘llanmalar, mashg‘ulot    borishi (shu bilan birga harbiy  va ta’lim oluvchilar harakatlari),mashg‘ulotda beriladigan buyruqlar, taktik   tayyorgarlik  bo‘yicha esa bundan tashqari, xar bir ishlab chiqiladigan savol  bo‘yicha taktik   vaziyat mazmuni, uy vazifasi    ko‘rsatiladi.

Mashg‘ulot rejasini mashg‘ulotgacha 6-7 kun oldin ta’lim muassasasi  direktoriga    ko‘rib  chiqishga berish tavsiya etiladi.  Bu unga   mazkur mavzu   bo‘yicha dastur talablari, dars rejasi va  o‘tkazish uslubini birma-bir  o‘rganib chiqishga va  mashg‘ulotni o‘tkazishda harbiy  rahbarga amaliy yordam   ko‘rsatishga imkon beradi.

Muallif: Xasanov M

mavzular

manba