Mustaqil Qoraqalpog’iston davlatining ijtimoiy — iqtisodiy taraqqiyoti.

Mustaqil Qoraqalpog’iston davlatining ijtimoiy — iqtisodiy taraqqiyoti.

O’zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarni amal-ga oshirishda ko’p millatli Qoraqalpog’iston xalqining, ana shu mo’tabar yurt kishilarining ham munosib hissasi bor.

Shu bois mamlakat hukumati bu masalada Qoraqalpog’iston Respublikasini har tomonlama qo’llab-quvvatlamoqdaki, 1996-yili ushbu maqsadlar uchun 10 milliard so’m mablag’ ajratildi. Bu Qoraqalpog’iston milliy daromadining 55 foizini tashkil qilardi. Bundan tashqari, Qoraqalpog’istonga berilayotgan moliyaviy yordam miqdo-ri 1994-yilga nisbatan 18 barobar ko’paydi.

 

2006-yilga kelib O’zbekiston markaziy budjetidan Qoraqalpog’istonga berilayotgan subvensiya, ya’ni moliyaviy yordam miqdo-ri yana ham ko’paydi yoki butun Qoraqalpog’iston budjeti xarajatla-rining 75 foizini tashkil etmoqda. O’zbekiston hukumatining amaliy yordami qoraqalpoq xalqining fidoyi mehnati tufayli keyingi yillarda Qoraqalpog’istonda aholi turmush sharoitini yaxshilash, tub iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish borasida qator ijobiy natijalarga erishildi. Eng avvalo, elda tinchlik va barqarorlik mustahkamlandi. Hamjihatlik bilan yurt istiqboli yo’lida mehnat qilishga sharoit yaratildi.

Mustaqillikning dastlabki yillaridayoq Respublikada mulkchilikning yangi shakllari paydo bo’la boshladi. Ishlab chiqarish va xizmat sohasida nodavlat sektorning hissasi oshib bordi. 2006-yilga kelib sanoat, qishloq xo’jaligi va savdoda bu ko’rsatkich 90 foizni tashkil etmoqda. Respublika iqtisodiyotining boshqa yo’nalishlarida ham modernizatsiyalash jarayoni tobora chuqurlashmoqda.

 

Qoraqalpog’istonda 1996-yili 51 ta ulgurji tizim, shu jumladan 2 ta savdo uyi, 13 ta ulgurji savdo do’konlari va omborlar, 17 ta ko’tara savdo bozor hamda O’zbekiston tovar xomashyo birja-si Qoraqalpog’iston bo’limi 19 ta supermarket do’konlari faoliyat ko’rsatdi. 1997-yilning birinchi yanvarigacha bo’lgan ma’lumotlarga qaraganda xususiylashtirishdan tushgan mablag’laming umumiy hajmi 330 million so’mni tashkil etdi. Uning 20 foizi respublika ijtimoiy taraqqiyotiga ajratildi. 50 foizi esa tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash maqsadida imtiyozli kreditlar ajratishga sarflandi. Shu bilan birga Qoraqalpog’iston Respublikasi davlat mulkini xususiy-lashtirish qo’mitasi xususiylashtirilgan korxonalar va tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash maqsadida 13,8 million so’m kredit ajratdi.

 

Bozor fondining faoliyati sezilarli ravishda faollashdi. 1996-yilda respublika fond birjalari filiallarida 191,6 million so’mlik aksi-yalar sotildi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat korxo-nalarini aksionerlik jamiyatlariga aylantirish, qimmatbaho qog’ozlar bozorini rivojlantirishga oid farmonlarini bajarish amalda o’z samaralarini bera boshladi.

Qoraqalpog’istonda mehnatga layoqatli aholining asosiy qismi qishloqda istiqomat qiladi. Mustaqillik yillarida boshqa sohalar qa-torida agrar sektorda ham iqtisodiy qayta qurish, bozor munosa-batlariga o’tish ro’y berdi. Qishloq xo’jaligi ilgarigidek, respublika iqtisodiy otining yetakchi tarmog’i bo’lib qoldi. 1997-yil 1yanvar holatiga ko’ra respublikada 263 ta qishloq xo’jalik korxonasi faoliyat ko’rsatdi. Nodavlat sektorining jami ishlab chiqarilgan mahsulotdagi ulushi 98,3 foizni tashkil etdi. Ayrim qishloq xo’jalik mahsulotlari, jumladan, paxta yetishtirishda nodavlat korxonalarning hissasi 97,9 foizni, donchilikda 98,1 foizni, kartoshkachilikda 99,7 foizni, sab-zavotchilikda 98,8 foizni, polizchilikda 95,1 foizni, bog’dorchilikda 98,5 foizni, pillachilikda 100 foizni, go’sht yetishtirishda 98,9 foizni, sut va tuxum ishlab chiqarishda 99,4 foizni, qorako’l teri va jun yetishtirishda 100 foizni tashkil etdi.

 

Dehqonchilikda ekin maydonlarining tarkibi o’zgardi. Agar 1991-yilda g’alla maydonlari ekin maydonlarining 27,1 foizini (jumladan, bug’doy 1,9) tashkil etgan bo’lsa, 1996-yilning oxirida bu 35,8 foizga u etdi (bug’doy maydonlari 8,3 foiz). Shu davr mobay-nida bug’doy yetishtirish 13,6 ming tonna, ya’ni 3 marta, kartoshka 6,7 ming tonna yoki 2,3 marta, sabzavot 11,4 ming tonna, uzum yetishtirish 4 martaga ko’paydi. Respublika oziq-ovqat majmuasida shaxsiy yordamchi xo’jaliklarning hissasi tobora ko’paydi.

Tashqi savdo oborotida importning salmog’i 1996-yilda 46,2 foizni tashkil qildi. Uning hajmi 1995-yildagiga nisbatan 3,4 marta ko’paydi. Import mahsulotlari tarkibida asosan xalq iste’mol mollari 60,9 foiz, qora va rangli metallar 18,9 foiz, oziq-ovqat mahsulotlari 13,1 foizni tashkil etdi.

 

Uzoq g’arb mamlakatlaridan keltirilgan mahsulotlar 70,1 million AQSH dollariga teng bo’lib, bu jami importning 66,4 foizini tashkil qildi. Yaqin xorijiy mamlakatlardan respublikaning 130 korxonalari orqali 35,4 million dollarlik mahsulotlar olib kelindi. Yaqin xorijiy mamlakatlardan asosan shakar, bug’doy, mashina va jihozlar, agre-gatlar va ularning ehtiyot qismlari, quvurlar, avtomashinalar, ishlab chiqarishni komplektlovchi materiallar va boshqa turdagi mahsulotlar keltirildi. Xususan, 2006-yilda

 

Qoraqalpog’istonning yalpi hududiy mahsuloti avvalgi yildagiga nisbatan 106,3 foiz o’sdi.

Mustaqillik yillarida respublikada ijtimoiy sohalar rivojlani-shiga e’tibor kuchaydi. 1991-1996-yillarda Qoraqalpog’iston Res-publikasida ma’lum demografik o’zgarishlar ro’y berdi. Tug’ilish (ming kishi hisobida) 1991-yildagi 36,4 dan 1996-yilda 25,0 kishiga qisqardi. Tug’ilishning kamayishi o’z o’rnida respublika aholisining o’sish darajasiga ta’sir etdi. Jumladan, O’zbekistonning viloyatlar ichida aholi o’sishi eng past bo’lgan Toshkent viloyati (23,4) pasa-yib ketdi (18,6). Demografik o’zgarishning asosiy sabablaridan biri tug’ilishning kamayishiga, aholining ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik yashash sharoitlariga bog’liqdir. 1991-1996-yillarda respublikadan (kelganlarni chiqarib tashlaganda) 26,7 ming kishi ko’chib ketgan. 1997-yil 1-yanvar holati bo’yicha respublika aholisi 143 ming 764 kishini, shundan shahar aholisi 694,1 ming kishini, qishloq aholisi 74 ming 363 kishini tashkil etdi. 1996-yilda aholining o’rtacha yillik o’sishi 1,36 foizga teng bo’ldi.

Ishsizlar soni har yili o’zgarib turibdi, 1996-yil oxirida ular 4,2 ming kishiga yetdi. 1996-yilda 16 ming ishchi o’rinlari yaratildi, jumladan, qishloq joylarida 8,5 mingta. Bu esa shahar va tuman mehnat birjalariga murojaat qilgan fuqarolarni ish bilan ta’minlash imkonini berdi.

 

1996-yilda aholi jon boshiga pul daromadlari 9628,8 so’mni, xarajatlar esa 6300 so’mni tashkil etdi yoki 1995-yilga nisbatan 2,2 va 2,3 marta ko’paydi.

Daromadlarning ko’payishi iste’mol bozoridagi vaziyatni jon-lantirdi. Aholi jon boshiga tovar aylanishi hajmi amaldagi narxlar-da 5 ming 36 so’mlikni tashkil qildi va 2,1 martaga, solishtirma narxlarda esa 8,8 foizga o’sdi. Pullik xizmat 2,8 marta, maishiy xizmat 2,7 martaga ko’payib jon boshiga 679 va 108 so’mni tashkil etdi. Lekin shunga qaramasdan aholi jon boshiga xizmat ko’rsatish hajmi O’zbekiston Respublikasi ko’rsatkichidan 2,2 marta kam bo’ldi.

Qoraqalpog’iston davlatining ijtimoiy  taraqqiyoti 

1996-yilda aholiga 7,2 milliard so’mlik iste’mol mollari so-tilgan. Bu amaldagi narxlarda 1995-yildagiga nisbatan 2,1 marta ko’p. Tovar aylanishining jami hajmi 10,3 foizga yoki 350,5 million so’mlikka ko’paydi. Tovar oborot hajmida davlat sekto-rining ulushi pasayib, nodavlat sektoriniki o’sib bordi. Rasmiy savdo tarmoqlariga nisbatan iste’mol va buyum bozorlarida holat ancha yaxshilandi, jami tovar oborotida ularning ulushi 20 foizga yetdi.

Ishchi va xizmatchilarning o’rtacha ish haqi izchil o’sib bordi. 1996-yilda u 1409 so’mdan 2761,1 so’mga yetdi yoki 1,96 marta ko’paydi.

Qoraqalpog’iston davlatining ijtimoiy  taraqqiyoti

Qoraqalpog’iston xalqi I. Karimovning BMT minbaridan tu-rib dunyo mamlakatlarini Orol dengizini saqlab qolishga qarata chaqirig’ini katta qoniqish bilan kutib oldi. Uning tashabbusi bilan 1994-yil (14-yanvar) Nukusda Markaziy Osiyoning beshta davlat Prezidentlari hamda Rossiya Federatsiyasining vakillari ishtirokida o’tkazilgan uchrashuvda Orolga va Orolbo’yi aholisiga amaliy yordam berish masalasi muhokama etildi. 1995-yil sentabrda I. Karimov tashabbusi bilan Nukusda o’tkazilgan xalqaro konferensiya esa tarixiy voqea bo’ldi. Bu anjumanning asosiy hujjatlaridan bin — Nu-kus Deklaratsiyasi boiib, unda butun dunyo jamoatchiligi e’tibori Orol muammosiga qaratildi.

Aholini ish bilan ta’minlash, ularning foydali mehnat bilan shug’ullanishi borasida qator chora-tadbirlar majmui amalga oshi-rildi. Natijada quyidagi yutuqlarga erishildi: 2002-yilda 22000 ta, 2003-yilda 21000 ta, 2004-yilda ham 21000 ta, 2005-yilda 23000 taga yaqin, 2006-yilda 22000 ta, jami 109000 ta ish joyi tashkil etildi. Shulardan 79000 taga yaqini qishloq joylarida faoliyat ko’rsatmoqda. Ishlab chiqarishning kasanachilik usuliga ham katta e’tibor berilmoqda. Jumladan, ayni paytda o’lkada 650 ta xonadonda aholi kasanachilik bilan shug’ullanmoqda.

 

Respublika aholisining o’rtacha oylik ish haqi 2002-yildagi 17,5 ming so’mdan 2006-yilga kelib 96 ming 300 so’mga yetdi. O’qituvchilar maoshi ham keskin oshdi. Bu sohada 2008-yil yakun-lariga ko’ra ko’rsatkich qariyb 2 baravarga yetdi.

 

mavzular

manba