Nazariy mashg’ulotlar (ma’ruza, suxbatlar), amaliy, ko’rgazmali va nazorat mashg’ulotlari.

Nazariy mashg'ulotlar (ma'ruza, suxbatlar), amaliy, ko'rgazmali va nazorat mashg'ulotlari.

Nazariy mashg’ulotlar (ma’ruza, suxbatlar), amaliy, ko’rgazmali va nazorat mashg’ulotlari.

Nazariy mashg’ulotlar nazorat mashg’ulotlari Nazariy  mashg‘ulotlar (ma’ruza,suhbat) — og‘zaki  bayon  uslubi  bilan o‘tkaziladi, ular  o‘rganiladigan  bo‘lim  bo‘yicha  ilmiy  bilimlar  asosini  berishi, dialektik  o‘zaro  bog‘liklikda  o‘quv  materiali   murakkab  savollarini  ochib  berishi, talabalar ijodiy fikrlashining rivojlanishini va ulardan to‘g‘ri dunyoqarishni shakllantirishga yordam berishi, nazariya va amaliyot dolzarb masasalari, fanning zamonaviy yutuklarini aks etishi va mashg‘utlotlarning Boshqa to‘rlari va talabalar mustaqil  ishini tashkil etish va o‘tkazish uchun asos bo‘lishi kerak. Namunaviy mashg‘ulotlar ularni o‘tkazish namunaviy tashkiliy uslubiyoti, kurollanishi, xarbiy texnika muxandislik kurilmalardan foydalanishning eng uslublari hamda talabalarni harbiy qism  shaxsiy tarkibi joylashuvi va xayoti, kurollanishi va jangovor texnika bilan tanishtirishni namoyish  etish maqsadida o‘tkaziladi.

Amaliy mashg‘ulotlar qurollanish, asboblar va jangovor texnikani amaliy uzlashtirish, ularni tadbiq qilish, ishlatish va saqlash uslublarini egallash, ma’lum bir ko‘nikmalarni ishlab chiqish va turli xil usul va harakatlarni bajarish, normativ va ta’lim dasturiga muvofiq boshqa savollarni ko‘rib chiqish maqsadida o‘tkaziladi. Amaliy mashg‘ulotlarda talabalar bilan olingan bilim va ko‘nikmalar takomillashtiriladi. O‘quv joydagi har bir talabaning amaliy ishi uning bosh mazmunini tashkil etadi. Amaliy ta’limning yakuniy bosqichi amaliy mashg‘ulot hisoblanadi. Ular, odatda joylarda o‘tkaziladi. Taktik mashg‘ulotlarda talabalarga askar, kuzatuvchining jangovor muxitidagi amaliy majburiyatlarni bajarish bo‘yicha ko‘nikma va qobiliyatlar singdiriladi, o‘quv savollar o‘ylab qo‘yilgan reja va taktik sharoitga ko‘ra tartib bilan ishlab chiqiladi.

Nazorat mashg‘ulotlari yakuniy baxolarni chiqargan xolda talabalarning bilimi va amaliy ko‘nikmalarni darajasini aniqlash maqsadida o‘tkaziladi.

YOzma ish – nazorat shakllaridan biri, u nafaqat o‘tilgan materialning o‘zlashtirilganini, balki talabalarning o‘z-fikrlarini to‘g‘ri bayon etish, aniq vazifani batartib bajarish qobiliyatini tekshiradi. Darsda yozma ishlar sifatida savollarga yozma javoblar talab qiladigan yoki dasturlashtirilgan nazorat vositalari javoblar yordamida echiladigan masalalardan  foydalanishi mumkin.

Boshqa mashg‘ulot kabi o‘smirlarni chaqiriqqacha tayyorgarligi bo‘yicha mashg‘ulot (dars) ham uch qismdan iborat: kirish, asosiy va yakuniy.

Kirish qismi – fan xususaiyatlari va mashg‘ulotni (dars) o‘tkazish uslubiyoti bilan aniqlanadigan belgilar, miqdor va mazmundan tuzilgan chaqiriqqacha tayyorgarlikning har bir darsi majburiy belgisi vzvod sardori boshqaruvida vzvodni safga tortish va mashg‘ulotga tayyorlik haqidagi uning harbiy rahbarga bergan hisoboti hisoblanadi. Bunda buyruqlarni berish va ularni bajarish harbiy nizomga to‘g‘ri kelishi shart. Harbiy rahbar talabalarga faqat “Siz” deb murojaat qilishi kerak.

Eng kam vaqtni egallaydigan kirish qismi katta tarbiyaviy ta’sirga ega bo‘lishi; talabalar faoliyatiga to‘g‘ri yo‘nalish berishi kerak. Bunga maqsad va vazifalar shakllarini, qiziqarli misollarni to‘g‘ri tanlash orqali erishiladi.

Ilgari o‘rganilganmaterial o‘zlashtirishini tekshirish takrorlash va nazorat hamda talabalarni yangi materialni o‘zlashtirishga tayyorlashni maqsad qilib qo‘yadi, harbiy rahbar uy vazifasini hamma bajarganini tekshiradi, odatiy holatlarga e’tibor beradi, talabalarning individual tayyorgarligini  baholaydi.

Asosiy qismda — harbiy rahbar mavzu, o‘quv maqsadlarini va ularni tadbiq qilish yo‘llarini e’lon qiladi, talabalar qiziqishi shakllanishi uchun maqsad va vazifalarni to‘g‘ri qo‘yish katta ahamiyatga ega. Xarbiy rahbar so‘zlarida  talabalar oldigan bilim va amaliy ko‘nikmalarning muhimligi va kerakligini xis etishi kerak. Harbiy  rahbar  talabalarda  bor  bo‘lgan  bilim,  ko‘nikma  va qobiliyatlarga  tayangan  holda  tushunarli,  ishonchli  shaklda  yangi  materialni  bayon  etish  kerak, materialni  u  usul, xarakatlarning belgilari  bo‘yicha  yoki  butunligiga  aniq,  tartibli  ko‘rsatish  orqali  tushuntiradi. Harbiy  rahbar  tomonidan  safdagi  usul,  joyda  xarakatlar  yoki  avtomatni  qismlarga  ajratish  va  yig‘ish  tartibini  namunali  ko‘rsatish  ta’limning  eng  samarali  usuli sifatida  o‘zini  oqladi.

Amaliy  harakatlarni  o‘rganishda odatda quyidagi  tartiblilik  qo‘llaniladi:

  • Ta’lim oluvchi  bilan  erishishi  kerak  bo‘lgan  tezlikda,  bajarish  qoida  va tartibini    tushuntirgan  holda  harbiy  rahbar  tomonidan  o‘rganilayotgan  xarakatni  ko‘rsatish;
  • Ishlab chiqarilayotgan  xarakatni  belgilarga  bo‘lib,  ularni  sekinlashtirilgan

tezlikda  ko‘rsatish;

3)Ta’lim  oluvchilar  bilan  ko‘rsatilayotgan   belgilarni, avval  sekin,  so‘ng  normal

tezlikda  anglash,  sinab  ko‘rish  va o‘rganish.

4) Alohida  belgilarni  umumiy  xarakatga  sekin-asta  qo‘shish  va  uni ko‘nikma  ishlab  chiqarish  maqsadida  ko‘p  marta  takrorlash  va berilgan  normativgacha  etkazishni  esda tutish  kerakki, agar ta’lim  boshida  ko‘nikma haqida  to‘g‘ri tassavur  yaratilmasa, to‘g‘ri   ko‘nikma  ishlab  chiqarib  bo‘lmaydi. Harbiy  rahbar  bilan  ko‘rsatish-bu  talaba  intilishi  kerak  bo‘lgan  namuna.

Bayon  etishni  talabaga  yanada  tanish  aniq va yanada  aniq  bo‘lgan  materialardan,  asta – sekin  uni murakkablashtirib, mavhum  tushunchalarga  o‘tgan  holda  boshlash  kerak.

Tushuntirishni  soddadan  murakkabga,  xususiydan  umumiyga (indtvidual  uslub)  yoki  aksincha, avval  hodisa tushunchasini berib, so‘ng esa uni  asoslab,sabab-natija  borliqdagini  ochib  tushuntirish  kerak. Amaliyotda  ikki  usulni  bir  darsda, ya’ni  o‘quv materialini  kismlarga  bo‘lib,  birinchi induksiya  usulidan  foydalangan  holda  muvaffaqiyatli  olib borish, boshqasini  esa  deduktiv  uslubni  qo‘llangan  holda  tatdiq  qilish  mumkin.

O‘quv  materialini  qismlar  bo‘yicha  bayon  etganda,  avval  bayon  etilgan  material  bilan aytilayotgan  qoidalar  bog‘lanishi va ichki  fan va fanlararo  bog‘likliklarni  hisobga  olgan  holda keyingi  material  qismi  uchun  asos  bo‘lib  xizmat  qilishi  uchun  uning tuzilishi  mantiqiyligiga  qarash  lozim.

Bayon  etilgan  material  talabalar bilan to‘la o‘zlashtirilishi uchun ba’zi bir qoidalarga

rioya qilish kerak:

  1. Umumiy va ortiqcha fikrlashlardan qochish fikrni aniq va lo‘nda ifoda etish;
  2. Kirish so‘zi, uzun gaplarni, ehtiyojsiz ergashgan qo‘shma gaplar va sifatdoshlarni ishlatmaslik;
  3. Imkon boricha murakkab atamani sodda tushuncha bilan chet tili so‘zini esa ona-tili so‘zi bilan almashtirish; talabalar uchun yangi bo‘lgan so‘zlar va tushunchalarni sinf yozma taxtasiga yozib chiqish lozim;
  4. Materialni tartib bilan bayon etganda, uni aloxida belgilarga (dalillar) bo‘lish maqsadga muvofiq.

Darslarda talabalarning diqqat-e’tibori va faoliyatiga erishish oxiri qoidani esda tutgan holda rioya qilish sust bo‘lsa, xech qanday pedagogik ta’sir etish vositalari chuqur va mustaxkam bilimlar bilan ta’minlay olmaydi.

Darsdagi mustaxkam e’tiborga talabalarda o‘quv materialiga qiziqish uyg‘onishi va muntazam ushlab turishi bilan erishadi. Ma’lumki, qiziqishni butun dars mobaynida ushlab turishdan ko‘ra uyg‘otish engilroq, talabalarni qiziqtirish, ongli faoliyatini faollashtirish, butun dars mobaynida mavzuga bo‘lgan qiziqishni saqlab qolish vazifasi turlicha hal qilinadi. Bu harbiy rahbar individual xususiyatlari, uning tayyorlanganligi pedagogik tajribasi va xokazo ga bog‘liq. Darsda o‘quv materialini bayon etishda talabalarga savol berish tavsiya etiladi.

Talabalar harbiy rahbar savol berib qolishi ehtimolida uni diqqat bilan eshitadilar. Talabalar javobi o‘quv materiali o‘zlashtirilgani darajasi haqida xulosa qilishga imkon beradi.

O‘quv materialini og‘zaki bayon etishda nafaqat nutq madaniyati tilning sofligi, extiyojsiz ishlatiladigan ortiqcha so‘zlarning yo‘qligi (aytiladi, shunga o‘xshash va xokazo) balki buyruq berish tiliga xos bo‘lgan aniqlik, to‘g‘rilik, ifodalilik muxim. Buning xammasiga mashq qilish orqali erishiladi va harbiy rahbar doimiy mustaqil ishi natijasi hisoblanadi.

Darsni qiziq  olib  borish  qobiliyati  tez  o‘zlashtirilib  olinmaydi  faqat  o‘quv  materialini  bilish  bu  uchun  kamdir.  Bir  xilda  darsda  talabalarning  chalg‘ish, tushuntirishlar  quruq  til  bilan bir xil ohangda,  zerikarli  olib borilgani uchun  bu  tushuntirishlari   eshitmay  o‘tirishlari kuzatiladi. Odatda  bunday qvituvchi  talabalarining o‘zlashtirishi  yuqori emas.Bunga  yo‘l  quymaslik  uchun  harbiy  rahbar og‘zaki  bayon  etish  uslubiyotni yaxshi  bilishi va muntazam  ravishda  nutq  madaniyatini takomillashtirishi kerak. CHaqiriqqacha  tayyorgarlik  darslari samaradorligi uchun tashqi  ko‘rinish, turish, gapirish  shakli kabi  harbiy  rahbarning individual xislatlari katta axamiyatga  ega. Keyingi ozodalik, saramjonliligi, harbiy  qiyim O‘zR  Qurolli  Kuchlari  nizomi bilan  aniqlagan  harbiy xusumatchilariga  bo‘lgan majburiy  talab.

YAkuniy  qismi — bu  natijalarni jamlashdir. Darsning  bu qismi talabalarga o‘rganilgan  material bosh  savollari,  nazariy bilim va amaliy  qo‘niqmalar borligini  eslatishni maqsad  qilib qo‘yadi.Harbiy  rahbar bu  qisqa  vaqt ichida darsning asosiy  mazmunini  qayta  aytib  o‘tadi, ijobiy  tomonlar va nuqsonlarni ko‘rsatadi.

Mustaqil  tayyorlanish  uchun vazifa  berganda  harbiy  rahbar mavzuning vazifa qaysi  bo‘limlarini qanday qilib mustaqil  o‘rganish  mumkin, o‘z  ishini yaxshi tashkil qilish  mumkinligini tushuntirib o‘tadi. Mustaqil ishga ko‘rsatmalar  aniq, lo‘nda va tartib bilan berilishi kerak.YAkuniy  qismga  bir  soatlik  mashg‘ulotning  5/7 qismi ajratiladi, harbiy  rahbar  yuqori  shahsiy  tashqililigi va o‘ziga muntazam  ravishda  talabchanligi sharti  bilan  mashg‘ulotlarni yaxshi  tashkil  qilish  mumkin.

  1. a) Dala mashg‘ulotlarini o‘tkazishda avtomatdan  o‘q otishni tashkil  qilish va taktik tayyorgarlik savollarini ishlab  chiqish borasidagi savollarga harbiy  rahbarning  katta  e’tibor  bernishi talab etiladi.

U  xavfsizlik  choralari qisqa vaqtli  harakatning  bir martalik jarayoni emasligigini bilishi kerak, odatda  ular mashg‘ulotni  tayyorlash va o‘tkazishning  barcha bosqichlarida  muntazam o‘tkaziladi.

Mashg‘ulotni tayyorlash va o‘tkazish  paytida xavfsizlikni ta’minlashga  bo‘lgan muhim  talablar quyidagilar: sanitariya  ahvoli  noma’lum  bo‘lgan joyda  mashg‘ulot  o‘tkazish  man  etiladi; Mashg‘ulotlar  uchun mozorlarga  yaqin  joy erlardan, oqar  suv  tushadigan  joylardan  foydalanish qatiyan man  etiladi;

taktik mashg‘ulot va harbiylashtirilgan o‘yinlarda  jangovor va kichik kalibrli  o‘qlarni  ishlatish, o‘quv qurolidan turli o‘qlar bilan o‘q  otishlar, topilgan portlamay  qolgan granata, snaryad, mina va boshqa portlaydigan narsalarni tegish  qatiyan man  etiladi. (ta’lim  oluvchilarda  topilgan o‘q va portlaydigan narsalarni darhol  olib  qo‘yish kerak);

o‘qsiz patronlarni  ishlatish, paketlar va signal potronlarini portlatish  faqat  mashqda qatnashayotgan  harbiy  xizmatchilar, harbiy  rahbarga xavfsizlik  choralariga  rioya qilgan  ruxsat  beriladi;

o‘qsiz patronlarni  faqat  jangovor  quroldan  otishga ruxsat beriladi;

o‘quv granatalarini  mashg‘ulot  qatnashchilaridan  70-100  m  bo‘lgan  masofadan

otishga  ruxsat  beriladi;

taktika  yoki  harbiy  topografiya  bo‘yicha  mashg‘ulotlarda  transport  yuradigan  yo‘llarni  o‘tayotganda, er  joyi  chegaralarida qizil  bayroq  bilan belgi  beruvchilarni  joylashtirish  lozim, saf  tortib  yo‘llar va aholi  shahobchalaridan  yo‘l  cheti  bo‘ylab  o‘tishi  kerak.Kolonna oldi va  orqasida  hali qizil  bayrokli  belgi  beruvchilar  yurishi kerak(tungi  paytda yoritgichlar  bilan).

  1. b) o‘q otish tayyorgarligi bo‘yicha  taktik  mashg‘ulotlarni o‘tkazishda  o‘q  otish tayyorgarligini   mashg‘ulotlaridagi  xavfsizlik,avvalam  bor, ularning yaxshi tashkil qilinganligi, choralari  ta’lim  oluvchilar  mashg‘ulotlarga  jalb  kilingan  butun  shaxsiy tarkibi  yuqori intizomi,  mustahkam  bilim  va xavfsizlik  qoida va choralariga  aniq, rioya  qilish  bilan  ta’minlanadi. harbiy  xona, o‘quv joylarida  mashg‘ulotlar  paytida  tanaffusda  man  etiladi:

sardor  ruxsatsiz  qurolni  olish;

o‘smirlarni  chaqiriqqacha  tayyorgarligi  dasturini  bajarish  bilan  bog‘lik, bo‘lmagan  maqsadlar  uchun  o‘quv  quroli, kichik  kalibri,  pnevmatik  miltiklar va ular  patronlarini  ishlatish; odam, hayvon  va havoga  qurol,  shu  bilan  birga  o‘quv  qurolini  yo‘nalishtirish; qarovsiz  qurolni tashlab  ketish;

miltik patronlari, qo‘l granatalari piltasi,  qurol juvalangan va mustahkamlangan

kismlarini  ajratish;

olib  o‘tishda  o‘quv  quroli  va kichik  kalibri, pnevmatik  miltiqlar  o‘qdan  chiqarilgan  va jildangan  bo‘lishi shart. Kurolni  o‘quv  binolari va dala, o‘t  otish  moslamasi  xonasida  faqat  “kamarga” yoki “elkaga”  holatida  olib  yurish  lozim; har  bir  mashg‘ulot  oldidan  sinfda, harbiy  xonada  rahbar barcha  qurol  va jangovor

aslahalar  o‘quv  qurollarini  tekshirib  chiqishi  kerak.

Ayniqsa  mashg‘ulotlarda  jangovor  namunalarini  ishlatish  imkoniyatiga  yo‘l  qo‘ymaslik  uchun  patron, granata,  granata  piltalarini yaxshilab   ko‘rib  chiqish  kerak.Nazariy mashg’ulotlar nazorat mashg’ulotlari

Harbiy  rahbar  o‘quv  avtomatdagi  barcha  yog‘och  va plastmassa  qismlar qora  rangga  bo‘yalishini  bilishi  kerak. Stvol  kutichasi, qabul qilg‘ich  qopqog‘i, stvol, qo‘ndoq  lukidon  va boshqa  qismlarga  “o‘quv”  tamg‘asi  bosiladi. Har  bir  o‘quv  avtomati, shuningdek  ta’mirlash  organi boshchisi va o‘quv varianti  tamg‘asi ishlangan  zavodning nazorat  belgisiga  ega  bo‘lishi kerak. Belgi avtomatik ishlab  chiqaruvchi zavod  belgisi bilan, tamg‘a esa  zavod  tamg‘asi bilan  yonma-yon  qo‘yiladi.Nazariy mashg’ulotlar nazorat mashg’ulotlari

“O‘quv  avtomati  stvoli og‘zi qismidan yuqorida va o‘qdon tomonidan  pastda  ikki taraflama  ochiq uzun o‘yiqqa (50x3mm)  ega bo‘lishi  kerak. Stvol kutichasiga  pastdan stvoldagi o‘yiqni qisman yopadigan  plastinka  payvandlanadi, Stvol  qutichasi qopqog‘i qopqoq  oldi  devoridan 100mm narida  ikki taraflama ochiq uchun yorivva ega  bo‘lishi kerak. Tepki o‘tmaslashtiriladi. (O‘tkir  qirralari zarba kelmasligi uchun ishlab chiqiladi. Uchining butun  kattaligi o‘tmaslashtiriladi).

O‘qtalib  yasalgan o‘quv granatalari  O‘QG-N (RGD-5 granatasi qobig‘i unga qobiq  bo‘lib xizmat  qiladi) va O‘QGning (qobig‘  bo‘lib  unga f-1 granata  qobig‘i xizmat  qiladi) jangovorlaridan  farqlanishi  maqsadida qora rangga va O‘QG-N (O‘QG) belgisi, O‘QGga  esa bundan tashqari uzunasiga va eniga qilib oq  chiziqlar qo‘yiladi.Nazariy mashg’ulotlar nazorat mashg’ulotlari

Muallif: Xasanov M

mavzular

manba