O’R Konstitutsiyasi davlat Mudofaasi haqida. O’R Harbiy doktrinasi va uning mudofaaga qaratilganligini talabalarga tushuntirish.

O'R Konstitutsiyasi davlat Mudofaasi haqida. O'R Harbiy doktrinasi va uning mudofaaga qaratilganligini talabalarga tushuntirish.

O’R Konstitutsiyasi davlat Mudofaasi haqida. O’R Harbiy doktrinasi va uning mudofaaga qaratilganligini talabalarga tushuntirish.

O‘R Konstitutsiyasi davlat Mudofaasi xaqida. O‘R Harbiy doktrinasi va uning mudofaaga qaratilganligi deb uchinchi o‘quv savolini ham videoproektor yordamida ekranda

(sinf doskasiga yozgan xolda) ko‘rsatib e’lon qilinadi. Ushbu o‘quv savolini o‘rganishda avalom bor O‘R Konstitutsiyasi davlat Mudofaasi xaqida. O‘R Harbiy doktrinasi va uning mudofaaga qaratilganligini videoproektordan foydalanib aytib beriladi, shuningdek, talabalarga (tinglovchilarga) O‘R Konstitutsiyasi davlat Mudofaasi xaqida. O‘R Harbiy doktrinasi va uning mudofaaga qaratilganligi ochib beriladi va ular aniq tushunchalarga ega bo‘lishlari kerak.

O‘rganiladigan o‘quv savoli bo‘yicha talabalarga O‘R Konstitutsiyasi davlat Mudofaasi xaqida. O‘R Harbiy doktrinasi va uning mudofaaga qaratilganligini muammoli savollar sifatida qo‘yish va o‘qitishning muammoligiga erishish kerak. O‘quv savolini bayon qilishni (o‘rganishni) boshlashda, o‘quv vaqtini oqilona taqsimlash zarur.

O‘quv materiallarining talabalar (tinglovchilar) tomonidan ko‘proq o‘zlashtirilishiga, ko‘rgazmalilikka, kursantlar (tinglovchilar) ni o‘qitishning amaliy yo‘naltirilganligiga, boshqa fanlar bilan o‘zaro bog‘liqlikka erishishning aniq usullari va yo‘llarini, o‘qitishning texnik vositalari va boshqalardan foydalanishning tartibi va usullarini sxema, slayddan foydalangan xolda uchinchi o‘quv savolini tushintirish lozim. Talabalar (tinglovchilar)ga o‘quv savolining asosiy joylarini yozdirish maqsadga muvofiq.

Mazkur savol bo‘yicha o‘quv materiallarini mustahkamlash maqsadida bir – ikki talabalardan so‘rash lozim, qolgan talabalar ham diqqatini jamlagan xolda yana bir bor eshitib yodda saqlaydi. Talabalarlar (tinglovchilar) tomonidan o‘quv materiallari juda ham sust o‘zlashtirilgan holda savolni chuqurroq tushuntirish lozim.

SHu bilan uchinchi o‘quv savoli tugatilganligini aytib o‘tiladi va mustaqil tayyorgarlik uchun vazifalarni internetlardan foydalanib ma’lumotlarni olishlari va CHHT kitoblaridan foydalanishlari aytib o‘tiladi.

 

1) O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 1992 yil 8 dekabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining o‘n birinchi Sessiyasi o‘n ikkinchi chaqirig‘ida qabul qilingan.

52-modda. O‘zbekiston Respublikasini himoya qilish — O‘zbekiston Respublikasi har bir fuqarosinining burchidir. Fuqarolar qonunda belgilangan tartibda harbiy yoki muqobil xizmatni o‘tashga majburdirlar.

XXVI BOB.  Mudofaa va Xavfsizlik

125-modda. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari O‘zbekiston Respublikasining davlat suverenitetini va hududiy yaxlitligini, aholining tinch hayoti va xavfsizligini himoya qilish uchun tuziladi.

Qurolli Kuchlarning tuzilishi va ularni tashkil etish qonun bilan belgilanadi.

126-modda. O‘zbekiston Respublikasi o‘z xavfsizligini ta’minlash uchun etarli darajada qurolli kuchlariga ega.

2). O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qarori.

2018 yil 17 – yanvarda O‘R Prezidentning farmoni bilan yangi O‘zbekiston Respublikasining Harbiy Doktrinasi qabul qilingan.

O‘zbekiston Respublikasining urushga munosabati Urushning va urush xavfining oldini olish — bosh strategik yo‘nalish O‘zbekiston Respublikasining urushga munosabati

O‘zbekiston Respublikasi xalqaro  va davlatlararo muammolarni  urush yo‘li bilan hal etishga qat’iyan qarshi chiqadi va jahon hamjamiyati  davlatlari o‘rtasida  harbiy  mojarolar   chiqishini  preventiv  diplomatiya   vositasida bartaraf  qilishda  faol  ishtirok  etishni,  ziddiyatlarni keskinlashtiradigan sabablarga  barham  berishga  yoki  ularni  engishga  kuchg‘ayrat sarflashni o‘z tashqi siyosatining asosiy vazifasi deb hisoblaydi. Urushning va urush xavfining oldini olish — bosh strategik yo‘nalish.

Urushlar va  harbiy mojarolarning  oldini olishni,  harbiy bloklarga kirmaslikni o‘z tashqi siyosatining  bosh strategik yo‘nalishi deb  e’lon qilib, O‘zbekiston Respublikasi shuni qayd etadiki, u: o‘z  Qurolli   Kuchlarini  boshqa   davlatga  qarshi   ishga  solmaydi, O‘zbekiston  Respublikasiga  yoki  O‘zbekiston   bilan  o‘zaro  harbiy   yordam to‘g‘risidagi  tegishli  shartnomalar   orqali  bog‘langan  davlatlarga   qarshi hujumni qaytarish hollari bundan mustasno; hech  kimga  taxdid  solmaydi  va  jahondagi  birorta  ham davlatni o‘zining  dushmani  deb  hisoblamaydi,  ulardan  birortasiga  na hududiy, na boshqa da’vosi  bor va  barcha mamlakatlar  bilan xalqaro  huquq, xavfsizlik manfaatlarini o‘zaro hisobga olish asosida munosabatlar o‘rnatishga tayyor; yadro  qurolisiz   yashash:  yadro   qurolini  joylashtirmaslik,   ishlab chiqarmaslik va sotib olmaslik prinsiplariga amal qiladi.

Urushning  oldini  olish  borasida  O‘zbekiston  Respublikasi xalqaro faoliyatining bosh mezonlari quyidagilardan iborat: umumiy   xavfsizlikni   ta’minlashda    BMT   va   boshqa    xalqaro tashkilotlarning rolini oshirish; davlatlar va xalqlar o‘rtasida tinchlik, barqarorlik va  hamkorlikni ta’minlashni   bosh   maqsad   qilib   olgan   xalqaro  hamda  mintaqalararo tuzilmalarga faol qo‘shilish; manfaatdor  davlatlar  va  jahon  hamjamiyatining  faol  ishtirokida Markaziy Osiyoning mintaqaviy xavfsizligi tizimini rivojlantirish; yadro  qurollari  sinovini  yoppasiga  taqiqlash va pirovard natijada YAdro qurolini tarqatmaslik to‘g‘risidagi shartnomadan uni butunlay yo‘q  qilish haqidagi shartnomani tuzishga o‘tish uchun sharoit yaratish; Markaziy  Osiyo  mintaqasini  yadro  qurolidan  xoli hudud deb e’lon qilish; kimyoviy, bakteriologik  va boshqa  turdagi yalpi  qirg‘in qurollarini hamma  erda  yo‘q  qilish,  O‘zbekiston  Respublikasining  Kimyoviy qurollarni taqiqlash  to‘g‘risidagi  Konvensiyada  va  bakteriologik  qurollarni taqiqlash muammolari yuzasidan muzokaralarda ishtirok etishi; odamning ruhiyatiga halokatli  ta’sir etadigan vositalar,  tektonik va  boshqa  turdagi  qurollar  yaratilishi,  sinovdan  o‘tkazilishi  va   ishlab chiqarilishini taqiqlash; mintaqaga qurol-yarog‘ etkazib berish va u bilan savdo qilish  ustidan samarali  nazorat  o‘rnatishning,  shu  jumladan qonunsiz harbiy tuzilmalarni qurol  bilan   ta’minlashning  oldini   olish  maqsadida   samarali  nazorat o‘rnatishning kelishilgan chora-tadbirlarini ishlab chiqish. Bu  chora-tadbirlarga axborot  almashishni,  o‘zaro  tekshiruvlarni,  muntazam   maslahatlashuvlarni, nazorat qilishning milliy vositalaridan foydalanishni asos qilib olish; konversiyani faol amalga  oshirishga qaratilgan harakatlarni  beg‘araz yordam   va   imtiyozli    kreditlar   berish    tarzida   moddiy    jihatdan qo‘llab-quvvatlash orqali rag‘batlantirish; barcha  mamlakatlarda  oddiy  qurol-yarog‘lar  va  qurolli   kuchlarni qisqartirish, o‘zaro  ishonch va  xavfsizlikni mustahkamlash  choratadbirlarini kengaytirish; harbiy  qurilishning  oshkoraligi  va  harbiy  sohadagi aloqalarning kengaytirilishiga    ko‘maklashuvchi    davlatlararo    harbiy     hamkorlikni rivojlantirish; xalqaro  munosabatlarda   milliy  va   diniy  murosasizlikka   yo‘l qo‘ymaslik; fundamentalizm, ekstremizm, terrorchilikning kuchayish  tendensiyasiga yo‘l qo‘ymaslik; tinchlikni saqlash bo‘yicha o‘zaro majburiyatlarga, barcha  davlatlarning harbiy kuch  ishlatishdan yoki  harbiy kuch  ishlatish bilan  taxdid qilishdan voz kechishiga asoslangan mustahkam davlatlararo munosabatlar tizimini yaratish; qo‘shinlarni   faqat   milliy   chegaralar   doirasida  joylashtirishni pirovard  maqsad  qilib  olib,  o‘zgalar  hududida  ajnabiy   harbiylarning turishini izchil qisqartirib borish; harbiy-siyosiy  ittifoqlarning   mintaqaviy  miqyosda   ham,   jahon miqyosida ham siyosiy hamkorlik vositasiga aylantirilishiga erishish.

Muallif: Xasanov M

mavzular

manba