O’zbekiston mustaqilligi huquqiy asoslarining yaratilishi.

O’zbekiston mustaqilligi huquqiy asoslarining yaratilishi.  

Davlat qurilishi va fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonlarini erkinlashtirish bilan bog’liq ko’zda tutilgan vazifalar pirovardini davlat hokimiyatining barcha tarmoqlari va tuzilmalarini (qonun chiqaruvchi, ijroiya va sud hokimiyati), qolaversa, munitsipal hokimiyat tuzilmalarini demokratlashtirish, ularning bir-biridan mustaqil holda ish tutishi tamoyillarini yanada takomillashtirish, davlat hokimiyati vakolatlarini bosqichma-bosqich munitsipal organlarga va nodavlat hamda fuqarolarning o’z-o’zini boshqarish tuzilmala-riga o’tkazib borish kabilar tashkil qiladi. Shu o’rinda fuqarolik jamiyatini barpo qilish g’oyasi Prezident tomonidan O’zbekistonning davlat mustaqilligi e’lon qilingan dastlabki yillardanoq rivojlantiri-lib kelinganligini aytish joiz.

 

Xususan, Yurtboshimiz o’zining birinchi chaqiriq Oliy Majlisning 1-sessiyasidagi «Demokratiya – bosh yo’limiz» nomH .ma’ruzalarida bu masalaga keng urg’u berib, «Bu-gun biz qanday davlat qurayapmiz? Uning siyosiy va ijtimoiy negizi, uning qiyofasi qanday bo’lishi kerak? Yangi demokratik jamiyat shakllanishida uning ta’siri qanday bo’ladi?» – degan savollarga javob topish, bu xususda atroflicha fikr yuritish fur-sati yetdi» – deya alohida ta’kidlagan edilar. Va ayni chog’da bu savollarni mushohada qilishni davom ettirib, jamiyatimiz kelajagini quyidagicha bayon qildilar: «Biz fuqarolik jamiyati qurishga in-tilmoqdamiz. Buning ma’nosi shuki, davlatchiligimiz rivojlana borgan sari boshqaruvning turli xil vazifalarini bevosita xalqqa topshirish, ya’ni o’zini o’zi boshqarish organlarini yanada rivojlantirish demakdir».

 

O’zbekiston mustaqilligi huquqiy asoslarining yaratilishi.   Shu o’rinda jamiyat siyosiy hayotini erkinlashtirish, fuqarolik jamiyati asoslarini barpo qilish vazifasining Prezident tomonidan keyingi 3-4 yil davomida ilgari surilgan ustuvor vazifalardan keng o’rin egallashi kishini chuqurroq mulohaza yuritishga unday-di. Darhaqiqat, ushbu ustuvor yo’nalish Yurtboshimizning 1999-yildagi o’n to’rtinchi sessiyadagi ma’ruzalarida ham, 2000yil yan-var oyidagi ikkinchi chaqiriq Oliy Majlisning birinchi sessiyasida ham, qolaversa, 2002-yildagi 9-sessiyadagi ma’ruzalarida ham eng asosiy vazifa sifatida e’tirof etildi. Bu o’rinda Prezident quyidagi-larga asoslandi:

 

Birinchidan, yuqorida ta’kidlanganidek, jamiyat hayotini erkin-lashtirish, mqarolik jamiyatini barpo etish g’oyasi bugun yoki kecha paydo bo’lgan emas. Balki, bu g’oyaning vujudga kelishi mustaqil-likning ilk g’oyalari bilan bog’liq bo’lib, shu jihatdan ham adolatli fuqarolik jamiyatini barpo etish g’oyasini O’zbekistonning davlat mustaqilligi bilan bir xil siyosiy ma’no kasb etadi, deb qarash mumkin. Shunday ekan, fuqarolik jamiyatini qurish, uning siyosiy hayotini erkinlashtirish O’zbekiston kabi yosh mustaqil mamlakatlar uchun bir yoki bir necha yillik jarayon emas. Lekin shu o’rinda tari-xan qisqa davr mobaynida O’zbekistonning misli ko’rilmagan taraqqiyot darajasiga erishganligi nafaqat vatandoshlarimizda faxr hissini, balki jahonning ko’plab siyosiy doiralarida O’zbekistonga nisbatan katta qiziqishni ham uyg’ota olganligini alohida ta’kidlash adolatdan bo’lur edi.

 

Ikkinchidan. O’zbekistonda jamiyat hayotini isloh qilish ta-moyillaridan biri bu – islohotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirishdan iboratligini e’tiborga olgan holda ta’kidlash lozim-ki, siyosiy hayotni erkinlashtirish va jamiyatning turli qatlamlari siyosiy-ijtimoiy faolligini oshirish bilan bog’liq erishilgan natijalar bosh maqsad yo’lidagi muhim qadam, bosqich sifatida baholanib ke-linadi. Bu haqda Prezident I. Karimov 1999-yildayoq: «Biz bugungi erkinlashtirish jarayonlariga, jamiyatimizni demokratiyalashti-rish natijalariga bu yo’lda erishilgan dastlabki bosqich sifatida qaraymiz», – degan fikrni ilgari surgan edi.

 

O’zbekiston mustaqilligi huquqiy asoslarining yaratilishi.   Shu ma’noda ham agar e’tibor berilsa, 14-sessiyada ilgari suril-gan ustuvor vazifaga mamlakat siyosiy, iqtisodiy hayotini, davlat va jamiyat qurilishini yanada erkinlashtirish sifatida qaralgan bo’lsa, 2000-yildagi ikkinchi chaqiriq Oliy Majlisning birinchi sessiyasida belgilangan vazifa mohiyatan ijtimoiy hayotning barcha soha-laridagi demokratlashtirish jarayonlarini chuqurlashtirish, yangicha ma’no-mazmun bilan boyitish, bu boradagi qo’llanilayotgan tadbir-larning izchilligini, samaradorligini oshirish bilan bog’liq. Prezident I. Karimovning 2002yil avgust sessiyasidagi ma’ruzasida esa bu jabhaga yanada kengroq va chuqurroq e’tibor qaratilib, bu masa-lalar bir yo’la uchta: ya’ni, birinchidan, inson huquqlari va erkinlik-larining, so’z va matbuot erkinligining, bir so’z bilan aytganda demokratik tamoyillarning realligini ta’minlash; ikkinchidan, nodavlat va jamoat tashkilotlari faoliyatiga fuqarolik jamiyatini barpo etish-ning asosi sifatida qaralishi; uchinchidan, markaziy va yuqori davlat boshqaruv organlari vakolatlarini astasekinlik bilan quyi tuzilmalar-ga, fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish tuzilmalariga berib borish bilan bog’liq bo’lgan ustuvor yo’nalishlarda o’z aksini topgan.

Qolaversa, bu ustuvor jihat O’zbekiston davlat siyosatida izchillik va uzluksizlik mohiyatiga egaki, bu mamlakatni modernizatsiyalash, jamiyatni yangilash jarayonini bir me’yorda tashkil etish imkonini beradi.

O’zbekiston mustaqilligi huquqiy asoslarining yaratilishi.   2002-yili bo’lib o’tgan ikkinchi chaqiriq Oliy Majlisning IX sessiyasida Prezident I. Karimov ayni ana shu ko’p qirrali islohotlarni amalga oshirishning yangi tamoyillarini o’rtaga tashladi. «O`zbekistonda demokratik o’zgarishlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirishning asosiy yo’nalishlari» deb atalgan ushbu ma’ruzasi, aytish mumkinki, katta konseptual ahamiyatga ega bo’ldi. Unda islohotlarga doir yettita masala – ustuvor yo’nalish belgilab berildi. Chunonchi:

Birinchi ustuvor yo’nalish – mustaqillikni asrab-avaylash, himoya qilish va mustahkamlash. Uni har bir fuqaro qadr-u qimmati, shaxsiyati, oriyati darajasida anglash.

Ikkinchi ustuvor yo’nalish – mamlakatimizda xavfsizlik va barqarorlikni ta’minlash, davlatimizni hududiy yaxlitligini, sar-hadlarimiz daxlsizligini, fuqarolarimiz tinchligi va osoyishtaligini ta’minlash.

Uchinchi ustuvor yo’nalish – bozor islohotlarini yanada chuqurlashtirish, kuchli bozor infratuzilmasini yaratish, barqaror va mustahkam iqtisodiyotning muhim sharti bo’lgan erkin iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish.

To’rtinchi ustuvor yo’nalish – inson huquqlari va erkinliklari-ni, so’z va matbuot erkinligini, shuningdek, oshkoralikni, jamiyatda amalga oshirilayotgan islohotlarning ochiqligini ta’minlaydigan demokratik tamoyillarni amalda joriy etish.

Beshinchi ustuvor yo’nalish – jamiyat hayotida nodavlat va notijorat tashkilotlarining o’rni va rolini oshirish, ularning faoliyat doirasini kengaytirish orqali fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonlarini chuqurlashtirish, «Kuchli davlatdan – kuchli jamiyat sari» tamoyilini amalga oshirish.

Oltinchi ustuvor yo’nalish – sud-huquq sohasini isloh qilish, sud-huquq idoralarining mustaqilligi va ta’sirchan faoliyatini ta’minlash, qonun ustuvorligini, inson haq-huquqlarini, erkinliklari-ni himoya qilish, huquq organlarini «jazolovchi» organlardan fuqaro manfaatini himoya qiladigan, uni erkin yashashiga kafolat beradigan organlarga aylantirish.

Yettinchi ustuvor yo’nalish – islohotlarning samaradorligini belgilab beradigan asosiy tayanch – inson omilini kuchaytirish de-mografik va boshqa milliy xususiyatlarni hisobga olib kuchli ijtimoiy siyosatni amalga oshirish, ijtimoiy infratuzilmani, ta’lim va sog’liqni saqlash sohalarini yanada rivojlantirish, nafaqa bilan ta’minlash tizimini takomillashtirish, ekologik va boshqa xavfxatarlardan himoya qilish.

Bular jamiyatni yalpi yangilash ijtimoiy hayotni tubdan isloh qilish butunlay yangi tafakkurdagi mustaqillik davri fuqarosini shakllantirish kabi uzoq muddatli, izchil davom etadigan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy va ma’naviy-ma’rifiy hodisadir.

mavzular

manba