O’zbekistonni BMTga qabul qilinishi.

Оглавление/Munadarija

O’zbekistonni BMTga qabul qilinishi. 

1991-yil 31-avgustda Oliy Kengash VI sessiyasida qabul qi-Hngan «Mustaqillik haqidagi Bayonot»da O’zbekistonning tashqi siyosatdagi yo’li aniq qilib belgilangan edi. Jumladan unda: «Xal-qaro hamjamiyatning to’la huquqli a’zosi bo’lgan O’zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarda mustaqil davlat, xalqaro huquq subyekti sifatida qatnashadi, uning maqsadlari mustahkam tinchlik, qurolsizlanish, o’z hududini qurol-yaroqlardan xoli qilish, yadroviy qurolni va boshqa ommaviy qirg’in qurollarini yo’qotish, suveren davlatlar o’rtasidagi nizo va ziddiyatlarni hal etishda kuch ishlatish va tazyiqqa yo’l qo’ymaslikdan iborat», — deb qayd qilindi.

 

Oradan ma’lum muddat o’tgandan so’ng 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O’zbekiston Konstitutsiyasida bu yo’l yana bir bor ta’kidlanib davlatimiz tashqi siyosatining asosiy qoidalari qonun bilan mustahkamlab qo’yildi. «O`zbekiston Respublikasi xalqaro mu-nosabatlarning to’la huquqli subyektidir. Uning tashqi siyosati dav-latlarning suveren tinchligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarning daxlsizligi, nizolarni tinch yo’l bilan hal etish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik qoidalari-ga va xalqaro huquqning umume’tirof etilgan boshqa qoidalari va me’yorlariga asoslanadi.

Respublika davlatning, xalqning oliy manfaatlari, farovon-ligi va xavfsizligini ta’minlash maqsadida ittifoqlar tuzishi, hamdo’stliklarga va boshqa davlatlararo tuzilmalarga kirishi va ular-dan ajralib chiqishi mumkin», — deyiladi O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 17-moddasida.

 

Mamlakat tashqi siyosatiga doir bunday qoidalar Prezident LA. Karimovning nutq, maqola va risolalarida yanada oydinlashti-rildi. U o’zining «O`zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot uo’I» nomli asarida: «O`zbekistonning milliy manfaatlariga mos ke-ladigan, ko’p torn on lam a faol tashqi siyosatni amalga oshirish -davlatimizning mustaqilligini mustahkamlash, iqtisodiy qiyinchiliklarni bartaraf etish va xalq turmushini yaxshilashning zarur sharti va g’oyat muhim vositasidir», — deb alohida uqtirdi.

 

Hukumatimiz o’zining tashqi siyosatida mana shu ko’rsat-malarga amal qilib keldi. O’zbekistonning tashqi siyosat borasida tutgan yo’li davlatimiz biron bir buyuk davlat ta’sir doirasiga tushib qolmasligi, xalqaro maydonda tinchlik va xavfsizlikni ta’minlash, mojarolarni tinch yo’l bilan hal etish, boshqa mamlakatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, mafkuraviy qarashlardan qat’i nazar tashqi siyosatda ochiq-oydinlik tamoyilini ro’yobga chiqarish, xalqaro tashkilotlar doirasida hamkorlikni chuqurlashtirish hamda xalqaro huquqning umume’tirof etilgan qoidalari va mezonlariga asoslanadi.

 

1992-yil 2-martda O’zbekiston Respublikasi o’z tarixida birinchi bor jahon hamjamiyatining teng huquqli subyekti sifatida Bir-lashgan Millatlar Tashkiloti a’zoligiga qabul qilindi. Bu tarixiy voqea O’zbekistonning mustaqil davlat sifatida xalqaro hamjamiyat-dan munosib o’rin olishida katta ahamiyatga ega bo’ldi. Markaziy Osiyoda xavfsizlik, barqarorlik va hamkorlik masalalari bo’yicha BMTning Toshkentda doimiy ishlovchi seminarini chaqirish, Toji-kiston va Afg’oniston mojarolari, narkobiznesga qarshi kurashni kuchaytirish, Orol muammosini hal etish va boshqa masalalar bo’yicha bir qator takliflarni o’rtaga qo’ydi.

O’zbekiston Prezidentining asosli mulohazalari bu nufuzli tash-kilot tomonidan inobatga olinib, 1993-yil fevral oyida Toshkentda pMT vakolatxonasi ta’sis etilib, ish boshladi. Xolid Malik BMTning O’zbekistondagi vakili qilib yuborildi.

 

Bugungi kunda Birlashgan Millatlar Tashkilotining O’zbekistondagi vakolatxonasi respublikada BMTning taraqqiyot Das-turi, Sanoat taraqqiyoti Dasturi, qochoqlar ishi bo’yicha vakillari Oliy Komissari, Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti, Aholi joylashish jamg’armasi, Narkotiklarni nazorat qilish bo’yicha Dastur, Bolalar jamg’armasi singari ixtisoslashgan muassasalarni o’z tarkibiga birlashtirishga muvaffaq bo’ldi.

O’zbekistonni BMTga qabul qilinishi.  

mavzular

manba