Ta’lim muassasalarida chaqiriqqa qadar tayyorgarlikni rejalashtirish.

Ta'lim muassasalarida chaqiriqqa qadar tayyorgarlikni rejalashtirish.

Ta’lim muassasalarida chaqiriqqa qadar tayyorgarlikni rejalashtirish.

«YOshlarni chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorlash» chaqiriq yoshigacha va chaqiriq yoshida bo‘lgan  yoshlarni O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safiga xizmat qilishga  tayyorlashning tarkibiy qismi bo‘lib, umumta’lim va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi o‘quv muassasalari uchun  majburiy o‘quv fani hisoblanadi. Ta’lim muassasalarida chaqiriqqa qadar tayyorgarlikni rejalashtirish.

YOshlarni chaqiruvga qadar boshlang‘ich  tayyorgarligi — o‘sib kelayotgan  va  shakllanib borayotgan yosh  avlod tarbiyasining tarkibiy qismidir. U  talabada yuqori g‘oyaviysiyosiy  va axloqiy xislatlarni shakllantirish, o‘zini tutish,  Qurolli Kuchlar safida xizmatni benuqson o‘tashga, yurt himoyasi yo‘lida kerakli jismoniy va amaliy tayyorgarlik me’yorlarni bajara  olishga, Vatan va boshqa davlatlar hamdo‘stligini himoya  qilish  muqaddas burchini bajarish maqsadida ong, iroda, ruhiy  va jismoniy rivojlanishga pedagogik ta’sir  ko‘rsatishni, tashkiliy maqsadga yo‘naltirilgan  va uzluksiz jarayonni o‘zida mujassam etadi.

Vatanni himoya  qilishga yoshlarni  har taraflama tayyorlashni  faqat chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik bilan cheklab bo‘lmaydi. Bu davlat ishi hisoblanib ta’lim  muassasasining butun pedagogik jamoasining mas’uliyatli vazifasidir.

Talabalarni Vatanni himoya  qilishga g‘oyaviy-siyosiy, ma’naviy-ruhiy hamda jismoniy tayyorlash ta’lim  muassasasining butun  o‘quv-tarbiyaviy  ishi tizimi va avvalam bor  o‘quv jarayonida amalga oshiriladi.

SHuning uchun  har bir o‘qituvchi o‘rganiladigan material bilan uzviy aloqada xalqaro va davlat ichki siyosati, qurolli kuchlar jangovar qudrati va mamlakat mudofaa qobiliyatini mustahkamlash  masalalarini mohirona va tushunarli qilib tushuntirishi, ularning tarixiy ahamiyatini ko‘rsatishi, armiyaga, harbiy ish va  harbiy kasbga muhabbat uyg‘otishi, bo‘lajak Vatan himoyachisiga kerakli ma’naviy-ruhiy va jangovar  sifatlarini  shakllantirishi, kerak  bo‘lgan   joyda   harbiy bilimlar  elementlarini aytib o‘tishi kerak.

Umumta’lim  fanlari bo‘yicha darslar tizimi darsdan  tashqari o‘quv-tarbiyaviy ishlari bilan uzviy bog‘liqlikda  talabalarda  dunyo  qarashini shakllantiradi, ijtimoiy hodisalarni tahlil  qilish  va baholashda  klassik yondashishni   uyg‘unlashtiradi, o‘z  Vataniga chuqur va ongli muhabbatni, mustahkam poydevorni, uni tajavuzkor kuchlardan ishonchli himoya  qilishga doimiy tayyorgarlikni  o‘rnatadi. Harbiy tayyorgarlikni  ta’lim muassasasining  o‘quv-tarbiyaviy jarayoni  bilan  o‘zaro   bog‘liqligi  nimada?

Avvalom bor  bu  talabalarda bo‘lajak Vatan himoyachisi uchun   muhim bo‘lgan ma’naviy — siyosiy  xislatlarni shakllantirish asosi   bo‘lgan ta’lim  muassasasining butun tarbiya tizimi  bilan   bo‘lgan   bog‘liqlikdir. Bu erda  hal qiluvchi vazifa   talabalarni  jamiyatning   rivojlanish  qonunlari  bilimi   bilan  qurollantiradigan,  Vatanimiz  dushmanlariga nafratni tarbiyalaydigan tarix, jamiyatshunoslik,  adabiyot  darslarining zimmasida  bo‘ladi. O‘smirlarni  harbiy xizmatga tayyorlashdagi asosiy vazifani jismoniy madaniyat darslari bajaradi.

Talabalarni me’yorlarni topshirishga tayyorlash uchun bir qator ta’lim  muassasasilarida harbiy  rahbar  va jismoniy madaniyat o‘qituvchilaridan  tashkil  topgan  umumiy uslubiy komissiyalar tuzilgan. Maqsadga muvofiq bunday  tadbirlar  tufayli yuqori kurs (sinf)  talabalari  harbiy-amaliy sport turlari  bo‘yicha yuqori natijalarga erishmoqdalar. YUqori kurs (sinf)  talabalarining  vatanparvarlik tarbiyasi uchun  ayniqsa  YOCHQBT bo‘yicha bilimlar katta imkoniyatlarga ega.  

YOCHQBT  mashg‘ulotlarida  talabalarda boshlang‘ich  harbiy bilimlar bo‘yicha dunyoqarashni, armiya va oson  kechmaydigan  harbiy  xizmatga chuqur hurmat bilan qarashni tarbiyalashni,   zamonaviy  qurol va texnikani egallash uchun asos bo‘lib xizmat   qiladigan   amaliy ko‘nikma  va  malakalarni  amalga  oshiriladi.

O‘quv dasturdagi  mavzularning  ko‘p  qismlari   talabalarga Vatanni dushmanlardan qurolli himoya  qilishda  O‘zbekiston xalqining  qaxramonlik  va fidokorlik manbalarini tushuntirib berish, ularda katta avlodlar jasoratiga faxr-iftixor va ularni qo‘llab-quvvatlashga,  ularga o‘xshashlikka  intilish  xislatlarini tarbiyalashga  harbiy rahbar  va  CHQBTO‘ ga  imkon beradi.

Fanlararo bog‘liqlik — vatanparvarlik tarbiyasi  va boshlang‘ich harbiy tayyorgarlikni takomillashtirish uchun  zamin yaratadi. Bu ko‘pgina ta’lim  muassasasilarning pedagogik jamoalari tajribasi bilan tasdiqlangan.Ta’lim muassasalarida chaqiriqqa qadar tayyorgarlikni rejalashtirish.

Talabalarda Vatanni himoya  qilishga shay  bo‘lishi, intilishi nafaqat  o‘quv  jarayonida, balki sinfdan  tashqari   ishlarning turli shakllarida davom etishi juda muhim. Bunda  talabalarning   vatanparvarlik tarbiyasi mazmuniga, shakl va uslublarini takomillashtirishga doimiy e’tibor berish zarur. Vatanga va uning  qurolli Kuchlariga cheksiz sadoqat va muhabbat ruhida,  harbiy burchni benuqson bajarishga shay bo‘lishiga, Ulug‘ Vatanni himoya  qilishdek sharafli  burchni ado etishdagi  shaxsiy mas’uliyatini,  shuningdek, ularda  vatanparvarlikni tarbiyalash — har bir ta’lim  muassasasi  o‘qituvchisining o‘ta  muhim  majburiyatlaridandir.

Dasturning ba’zi bir mavzulari bo‘yicha 2-3 soatlik   mashg‘ulotlar bo‘lishi mumkin. Bu hollarda ta’lim  muassasasi   direktori taqsimoti bo‘yicha boshqa fanlar hisobiga, keyinchalik ularni to‘ldirish sharti bilan 1-2 qo‘shimcha soatlardan foydalaniladi.

Barcha   darslar g‘oyaviylik bilan singdirilgan va yuqori ma’naviy-siyosiy sifatlarni tarbiyalashga, ularni  Vatanni himoya  qilish  burchini ado etishga tayyorlash, ularda  Qurolli Kuchlar nizomlari talablari va  o‘quv mavzulari hajmiga  ko‘ra  o‘zini tutish va  harakatlar   ko‘nikmalarini  rivojlantirishga  yo‘naltirilgan bo‘lishi  kerak. Zamonaviy sharoitda  yoshlarni O‘R QK xizmatiga tayyorgarlik sifatiga oshib borayotgan talablar, ta’lim  muassasasida  o‘quvtarbiyaviy jarayonni uzluksiz  takomillashtirish  zaruriyatini  yuzaga keltiradi.

O‘quv jarayoning mazmuni, shakli va uslublarini asosli ravishda  ilgari  surish uchun, birinchidan, harbiy fan va texnika, taktik san’at yo‘nalishlarini  rivojlanishi  haqida    ma’lumotga ega bo‘lish zarur. Ikkinchidan,  ijtimoiy-psixologik va pedagogik fanlar yutug‘iga erishish uchun, o‘quv-tarbiyaviy jarayonni ilmiy tashkil  qilish  kerak.

Zamonaviy davrning o‘ziga xos xususiyati  shundaki ilmiy  ma’lumotlarning harbiy  ishlardagi  taraqqiyotidir. O‘quv jarayonining  mazmuni va shakli o‘rtasidagi ziddiyatlar. Katta sustlikka ega  bo‘lgan   ta’lim shakl va uslublari  har doim ham mazmun o‘zgarishiga amal qilmaydi. Masalan, kerakli bilim, malaka va  ko‘nikmalar hajmi  belgilangan muddatlarda ularni o‘zlashtirish imkoniyati va o‘quv fanlarning ilmiy mazmuni  va  ta’lim vositalari majmuasi — darsliklar, qo‘llanmalar, ko‘rgazmali   qurollar, trenajerlar, TTV va boshqalar o‘rtasida ziddiyatlar yuzaga keladi. SHuningdek  amaliyotda  talabalar  o‘quv    ishining jamoa va individual shakllari birikmasida, O‘MB jixozlanishida uning ma’naviy va jismoniy ishdan chiqishi natijasida ziddiyatlar kuzatiladi.

CHQBT jarayoni yoshlar harbiy xizmatni o‘tashda o‘zining konstitutsiyaviy burchini a’lo darajada bajarilishini va o‘ziga  topshirilgan zamonaviy jangovar  qurol va harbiy  texnikani qisqa muddatda  o‘zlashtirib olishini  ta’minlashdan iborat.

YOshlarga harbiy ta’lim  berishda ularga  harbiy qismlarning  jangovar  o‘quvfaoliyatida bajariladigan  mashqlar, harakatlar va amallarni harbiy qismlardagi qo‘shinlarning  jangovar o‘quv faoliyatlariga  mumkin qadar yaqinlashtirilgan holda  o‘rgatish ko‘zda tutiladi. Bu ishlarni amalga oshirish uchun  xalq  ta’limi  bo‘limlari,  o‘rta maxsus, kasb-xunar  ta’lim  muassasalari  CHQBT ni tashkil  qilinishini  va  o‘tkazilishini  yuqori  saviyada bo‘lishini  ta’minlashi  shart.

CHaqiruvga qadar boshlang‘ich  tayyorgarlikni sifati, tarbiyaviy ahamiyati, harbiy  rahbar harbiy  va CHQBTO‘ning kasbiy  jihatdan tayyorgarlik  darajasiga, pedagogik malakasiga,  uslubiy mahoratiga, shuningdek,   g‘oyaviy-siyosiy  etuqligiga  to‘g‘ridan-to‘g‘ri  bog‘liqdir.

Bunday vazifalarni bajarish faqat mukammal tayyorgarlik tizimi va uslubiyoti, ta’limning samarali vositalari, ilmiy asosda yaxshi tashkil qilingan rahbarlik  va   yoshlarning chaqiruvga qadar boshlang‘ich  tayyorgarligi ta’minlanganda    amalga oshadi.

CHaqiruvga qadar boshlang‘ich  tayyorgarligi bo‘yicha  o‘quv   jarayoni  CHQBT dasturi va  Xalq  ta’limi,   Oliy  va  o‘rta maxsus, kasb-xunar  ta’limi, Mudofaa vazirliklari  buyruqlari, me’yoriy hujjatlari va  o‘quv-uslubiy tavsiyalariga ko‘ra   harbiy  rahbar va  CHQBTO‘ tomonidan rejalashtiriladi va tashkil qilinadi.Ta’lim muassasalarida chaqiriqqa qadar tayyorgarlikni rejalashtirish.

Muallif: Xasanov M

mavzular

manba