To’qish texnologiyasi

To’qish texnologiyasi.

To‘qish texnologiyasi  Buyumni qo‘lda to‘qish uchun spitsa  yoki Ilgak kerak bo‘ladi. Buyumni junli, jun aralash ip, ipak, ip paxta, ipi, quyon va echki yunglaridan yigirilgan ip, ham ip va hokazolardan to‘qish mumkin. To‘qiladigan buyumga shakl berish uchun andozaga muvofiq yoki xisobga yarasha shu halqalar soni ko‘paytiriladi.

Ilgak yordamida to‘qish. Ilgak yordamida to‘qish qo‘l mehnati turlaridan biridir. To‘qishning asosiy turlari – shnurcha, ustamali zanjir, ustamasiz zanjir to‘qish bilan tanishib olgach, namunaga yoki rasmga qarab juda xilma-xil buyumlar to‘qish mumkin. Ilgak bilan jun, oddiy ip va ipakdan har xil buyumlar to‘qish mumkin. Asosiy asbob – metalldan, yog‘ochdan, plastmassadan, suyakdan yasalgan ilgakdir. Ilgaklar: 2 dan to 6 gacha nomerli bo‘ladi. Ilgakning nomeri uning yo‘g‘onligiga va ish bajaradigan (to‘qiydigan) qismining chuqurligiga bog‘liq. Ilgak ipning yo‘g‘oningichkaligiga va sortiga qarab tanlanadi. Ip ilgakning ish bajaradigan qismining  chuqurligi (ilgagi)dan bir yarim-ikki barobar yo‘g‘on bo‘lishi kerak.

To‘qish paytida ilgakni o‘ng qo‘lning bosh va ko‘rsatkich barmog‘i bilan ushlash va uni o‘rta barmoq bilan ishga solib turish kerak. Ilgakda to‘qilgan buyumlar halqaning shakli va o‘lchamiga qarab har  xil   bo‘ladi. Buyumning tekis to‘qilishi uchun ipni bir tekis tortib turish, halqani bog‘lash, ularning soni va shakliga rioya qilib turish kerak. Agar halqaning o‘lchami va shakliga rioya vqilinmasa, halqalar sanab to‘qilmasa, buyumning ko‘rinishi va shakli buziladi. To‘r to‘qishning asosiy turlari ustida to‘xtalib o‘tamiz. Bular bilan talabalar tanishishi lozim.

Birinchi halqa – to‘qish bu halqadan boshlanadi. Ilgak o‘ng qo‘lda bo‘ladi. Ip uchini halqa qilib buklab, chap qo‘lning bosh va ko‘rsatkich barmog‘i bilan ushlab turish kerak. Halqaga ilgakning uchini suqib va kalavadagi ipni ilib, halqa orasidan tortib chiqariladi. So‘ngra ip yana Ilgak bilan ilib olinadi va hosil bo‘lgan yangi halqa orasidan tortib chiqariladi. Ipning uchi tortiladi va 1sm qoldirib uchi qirqib tashlanadi.

Havo halqasi – kalavadan ilgak uchi bilan ipni ilib halqa hosil qilishdir, bunda kruchokning o‘zida birinchi halqani hosil qilib olamiz. Havo halqasining bir nechtasi zanjir yoki shnur hosil qiladi. Shnur har qandan to‘rning asosi hisoblanadi. Havo halqasining soni buyum o‘lchamiga yoki rasmdagi halqa soniga bog‘liq bo‘ladi. Havo halqasi to‘qishda ularning o‘lchamlari bir xil bo‘lishiga e’tibor berish kerak.

Ustamasiz zanjir to‘qish. Kerakli uzunlikdagi zanjir hosil bo‘lgach, burilish halqasi to‘qiladi. Zanjirni o‘ng tomoni bilan chap qo‘lning ko‘rsatkich barmog‘i bo‘ylab qo‘yiladi va chap qo‘lning bosh barmog‘i bilan ushlab turib, ilgak zanjirning o‘ng tomonidan uchinchi  halqaga suqiladi (Ilgakning o‘zida turgan halqa, ya’ni burilish halqasi ham qo‘shib hisoblanadi). Kalavadagi ip ilgakda ilib olinadi va havo halqasi orqali tortib chiqariladi. Ilgakda ikkita halqa hosil bo‘ladi. Yana ilgak bilan kalavadagi ipni olib, bu halqalar bog‘lanadi. Ilgakda yana bitta halqa qoladi. Ikkinchi qatorning zanjirini to‘qish uchun ilgakni navbatdagi halqaning o‘rtasiga suqiladi va kalavadan yana ip ilib olib, yana havo halqasidan tortib olib chiqariladi. Ilgakda yana bog‘lanadigan ikkita halqa hosil bo‘ladi. Keyingi zanjirlar ham shu tariqa to‘qiladi. Ustamasiz zanjir bilan to‘qilgan buyumlar zich va tarang bo‘ladi. To‘qish texnologiyasi

Ustamali zanjir. Ustamali zanjir bilan to‘qilganda buyum nafis va jimjimador chiqadi. Bir ustamali zanjir quyidagicha to‘qiladi. Birinchi (etakchi) halqali ilgak uchining ustiga o‘ng tomondan ip tashlanadi – bu ip ustama ipdir. Ustama ipli ilgak halqaga sanchiladi (chetidan uchinchi halqa); agar ustunchalar zanjir bilan to‘qilsa, kalavadagi ip ilib olinadi va uni halqa shaklida ilgakka tortiladi. Bu vaqtda ilgakda ikkita halqa hosil bo‘ladi, ularning o‘rtasida esa ustama ip bo‘ladi. Ilgak bilan kalavadan ip ilib olinadi va qo‘shni halqa bilan ustama ipdan tortib o‘tkaziladi, ilgakda yana ikkita halqa bo‘ladi. So‘ngra ip ilib olinadi va bu ikkala halqadan tortib  chiqariladi. Ilgakda yana bitta yetakchi halqa hosil bo‘ladi. Agar ustunchalar to‘qishni zanjirdan boshlamay, ustamali yoki ustamasiz zanjirdan iborat polotnodan boshlansa, u holda birinchi ustuni uchta havo halqasi bilan hosil qilinadi.

Uchinchi yetakchi halqadan ustamali ustuncha to‘qish boshlanadi. Ilgak bilan ishlagan vaqtda ba’zi bir maxsus terminlarni bilib olish kerak. Burilish halqasi – to‘qish vaqtida to‘rning bir qatoridan ikkinchi qatoriga o‘tishda ilgakda turiladigan halqadir. Ilgak bilan to‘qilgan qator yoki zanjirning ustki qismi bir-biriga ulangan halqalarga o‘xshaydi. To‘qilayotgan to‘rning to‘qilish tomonidan tashqarida, ustidan turuvchi halqa qismi, tashqi yarim halqa deyiladi. To‘quvchiga nisbatan narsaning ichki tomonida turuvchi halqa qismi ichki yarim halqa deyiladi. Ichki va tashqi yarim halqalar asosiy halqani tashkil qiladi. Amaliy qo‘llanmalarda ishlarning tavsifi berilganda ilgakni qaysi halqaga – tashqi, ichki yoki asosiy halqaga suqish kerakligi ko‘rsatiladi.

Ustuncha (ustamali yoki ustamasiz ustuncha) to‘qib bo‘lgandan keyin ilgakda qolgan halqa yetakchi halqa deyiladi. U keyingi ustuncha yoki zanjirning boshlanishi hisoblanadi.

Ayrim buyumlarni to‘qigan vaqtda ularni kengaytirish yoki zichlashtirish, ya’ni halqa sonini kamaytirish yoki ko‘paytirish kerak bo‘ladi. Halqa qo‘shish uchun asosiy halqaga ustamali yoki ustamasiz bitta halqa emas, ikkita, uchta halqa to‘qish kerak. Buyumni qo‘shimcha havo halqalari bilan kengaytirish mumkin, bu halqalar ustamali yoki ustamasiz ustunchalar orasiga to‘qiladi.

Buyumlarni zichlashtirish uchun halqalalr sonini qisqartirish lozim: ustamali yoki ustamasiz ustunchalar asosiy halqaga to‘qilmay, oralatib to‘qiladi. Ilgak bilan to‘qishni o‘rganish uchun havo halqasi bir xil bo‘lgan zanjir to‘qishni mashq qilish kerak. To‘qilgan zanjirni bog‘ich o‘rnida ishlatish mumkin (narsalar osish, papkalarga bog‘ich qilish va boshqalar). Agar uzunligi 25sm li bog‘ich kerak bo‘lsa, ip uch barobar ortiq olinadi. Suyakdan ishlangan ilgak bilan qalin ip yoki sutajdan zanjir to‘qishni o‘rganish oson bo‘ladi.

Bolalarning zanjirdan yasalgan sumkasi. Agar sutajdan 2,5m uzunlikdagi ikkita zanjir to‘qilsa, u bolalar sumkachasi uchun xomashyo bo‘ladi. Har bir zanjirdan sumkachaning yarim pallasi hosil bo‘ladi. 15X15sm qalin qog‘oz ustiga zanjirning o‘ngini ichkariga qilib spiralga o‘xshatib o‘raladi va xomashyo tekis bo‘lishi uchun qog‘ozga tikib qo‘yiladi. Zanjirning chetlari yo‘rmab tikiladi. Spiral bo‘ylab chok tikiladi. Tikilatgan zanjirdan 25sm qolgach, uni doiraning chetiga mahkamlab tikiladi, ikkinchi uchini esa aylana uzunligining to‘rtdan bir qismiga teng keladigan masofada xomashyo chetiga tikiladi. Bu sumkachaning dastasi bo‘ladi. Sumkaning ikkinchi pallasi ham huddi shunday to‘qiladi. Ikkala doira tayyor bo‘lgach, reja va qog‘oz olib tashlanadi, so‘ngra ularning o‘ng tomonini bir-biriga qaratib birlashtiriladi va chetlari tikiladi. Faqat dastasi o‘rnatilgan tomoninig cheti tikilmaydi. Shnur yoki sumkacha uchun zanjir to‘qish  to‘qishga doir boshqa ishlarni bajarish uchun juda yaxshi tayyorgarlik bo‘ladi.

Nonushta solib qo‘yiladigan sumkacha. Nonushta solib qo‘yiladigan sumkacha ham ustamali ustuncha usulida to‘qiladi. Buyumning jimjimador bo‘lishi uchun har bir ustuncha orasiga ikkita havo halqasi to‘qiladi. Sumkachani iris yoki qog‘oz ipdan to‘qish mumkin. sutajdan to‘qilgan sumkacha ancha pishiq, lekin qo‘polroq bo‘ladi. Nonushta uchun sumkacha to‘qish 12-15sm li zanjirdan boshlanadi. Bu zanjir atrofiga oralariga ikkitadan havo halqasi to‘qilgan ustamali ustunchalar to‘qiladi. Burilish joyida asosning bitta halqasiga oralarida ikkitadan havo halqasi bo‘lgan ustamali 4 ta ustuncha to‘qiladi. Ikkinchi qatorlarda  keyingi qatorlarda har bir qatorning ustunchalari o‘zidan oldingi qatorning ustunchasiga kiritib to‘qiladi. Sumkachaning oxirgi qatori tutash ustunchalar bilan to‘qiladi. Dastasini bir qatorda 3-4 ustamali ustunchalar bilan to‘qiladi.  

Shippak. Bino ichida jismoniy tarbiya mashqlari vaqtida kiyish uchun qulaygina shippak to‘qib olish mumkin. uni istalgan rangdagi har qanday oddiy ipdan to‘qish mumkin. Ish boshlashdan oldin oyoqni o‘lchab olish kerak. Oyoqni bir varaq qog‘ozga qo‘yib chetidan qalam yuritib chiqiladi.  Qalam izidan qog‘ozni qirqib oyoqning andazasini olamiz. Shippak to‘qish vaqtida tumshug‘ining enini va butun bo‘yini ana shu andazaga qarab mo‘ljallaymiz. To‘qishni 6 ta havo halqasidan to‘qilgan zanjirdan boshlaymiz. Zanjirning uchlarini biriktirib, berk halqa hosil qilamiz. Bu halqa atrofida ustamasiz 10 ta ustuncha to‘qiymiz, bunda Ilgakni halqaning o‘rtasiga kiritib to‘qiymiz, keyin bu yo‘g‘on halqa atrofini to‘qiymiz va har bir qatorga 3-4 tadan ustun qo‘shib boramiz. Shippakni juda keng yoki tor qilib qo‘ymaslik uchun bajarayotgan ishimizni vaqti-vaqti bilan andazaga solishtirib qo‘ramiz. Shippak tumshug‘ining eni andaza eniga yetmaguncha to‘qishni  davom ettira berish kerak. So‘ngra halqa qo‘shmasdan 7-8 qator (yoki andazaga muvofiq ko‘proq) to‘qiymiz. Shippakning tumshug‘i tashqi tomondan xaltachaga o‘xshaydi. Shippakning tumshug‘ini to‘qib bo‘lgach, yon tomonlari va tagini to‘qishga kirishamiz. Agar biz hozirga qalar doira bo‘ylab. Biridan ikkinchisiga o‘tib to‘qiymiz. Bu quyidagicha bajariladi: shippakning tumshug‘i xaltachaning qismini to‘qib bo‘lib halqani aylantiramiz va teskari tomonga ustun to‘qiymiz. Andazaga qarab shippakning yon tomonlari va tagini to‘qiymiz. To‘qilgan shippakning hamma o‘lchamlari andazadagiga mos kelsa, uni ikkiga buklaymizda, tovonini biriktiramiz. Shunday qilib, shippak tayyor bo‘ladi. Ipni uzmasdan turib, ustamasiz ustuncha usuli bilan shippakning oyoq kiradigan og‘zi to‘qiladi. Shippakning ikkinchi poyi ham huddi shunday to‘qiladi.     

Bolalar boshmoqchasi. Jun yoki oddiy ipdan hali yura olmaydigan bolalar uchun boshmoqcha to‘qish mumkin. Boshmoqchaning uzunligini bilish uchun o‘lchov olish: qog‘oz ustiga oyoqning tagini tushurish kerak. Ish boshmoqcha tumshug‘ini to‘qishdan boshlanadi. Olita halqadan iborat zanjir to‘qiymiz. Zanjirni mahkamlashimiz kerak. Buning uchun yetakchi halqali ilgakni eng chetidan ikkinchi halqaga qadaymiz va ustamasiz ustuncha to‘qiymiz. Zanjir bo‘ylab yana to‘rtta ustuncha to‘qib, oxiriga yetkazamiz. 2-3 ta havo halqasi to‘qib, zanjir to‘qishni qarama-qarshi tomondan davom ettiramiz. So‘ngra ikkinchi qatorga o‘tamiz va 2-3 ta havo halqasi bor joygacha to‘qiymiz. Avvalgi qatorga qaraganda, bu qatorda ham 2-3 ta halqa qo‘shamiz. Boshmoqcha tumshug‘idan boshlab uning yuzi chizig‘ini hosil qilish uchun shunday qilinadi. Halqa qo‘shish boshmoqchaning yuza tomonidan 2-3 havo halqasi to‘qish hisobiga bo‘ladi. Bu halqalarga har bir qator bilan ikkitadan qo‘shimcha ustamasiz ustuncha to‘qiymiz. Yuza qarshisidagi qismi oyoq kafti hisoblanadi. Bunda boshmoqcha paypoq singari, ya’ni boshmoqchaning tumshug‘ini to‘qigandagi doira bo‘yicha to‘qiladi. So‘ngra ipni uzmasdan, boshmoqchaning orqasini to‘qishga kirishamiz. Boshmoqchaning qo‘nji chuqurroq bo‘lishi uchun, avval 10 ta havo halqasi to‘qib olish kerak, so‘ngra Ilgakni teskari tomonga aylantirib, uchinchi halqadan boshlab ustamali ustuncha yordamida zanjir to‘qiymiz. So‘ngra boshmoqchaning asosiy qismini ustuncha bilan to‘qishni davom ettiramiz. Xaltachaning qismini to‘qib bo‘lib, yana 10 ta havo halqasi to‘qiymiz, u boshmoqchaning ikkinchi tomonidan orqasini to‘qish uchun kerak bo‘ladi. Ilgakni teskari tomonga aylantirib, ustuncha usulida zanjir to‘qiymiz va boshmoqchaning bu qismini butun uzunligi bo‘yicha to‘qiymiz.

Shu usulda 12-14 qator to‘qiymiz, qator soni bolaning oyoq andazasining uzunligiga bog‘liq. Tovonning chetlarini tikib yoki ilgakda to‘qib biriktiramiz.Boshmoqchani bezash uchun uning ustki qismini ustamali yoki ustamasiz ustuncha bilan to‘qiymiz. Boshmoqchaning oyoqdan tushib qolmasligi uchun shnur to‘qib to‘piqdan yuqoriga o‘tkazamiz. To‘qish texnologiyasi

Do‘ppi. Do‘ppini naqshli yoki naqshsiz, ustamali yoki ustamasiz ustuncha usulida to‘qish mumkin. Har qanday usulda to‘qishni ham 5-6 ta havo halqasini halqa qilib to‘qishdan boshlash kerak. Do‘ppini ustamali ustuncha usulida to‘qish uchun halqa ustiga 8-10 ustuncha to‘qiladi. Bu birinchi qator bo‘ladi. Qolgan qatorlar doira bo‘ylab to‘qiladi. Har bir qatorga 5-6 tadan halqa qo‘shib boriladi, bunda doiraning cheti ilon izi bo‘lib qolmasligiga diqqat qilib borish kerak. Diametri 10-12sm bo‘lgan doira to‘qigach, halqalar soni (2-3taga) kamaytiriladi. Natijada doiraning cheti torayib, buyum taqsimcha shakliga keladi. Do‘ppi hosil bo‘lguncha to‘qish davom ettiriladi. Do‘ppining chetini kungurador qilib bezash mumkin. kungura ustamali ustuncha usulida to‘qiladi. Har bir kungura 6-7 ta ustunchadan iborat.

Do‘ppini kungura bilan bezash uchun ilgak ustiga halqa solinadi va yetakchi ustunchadan 3-4 ta halqa tashlab do‘ppi cheti bo‘ylab ip ilgak uchida tortiladi. Ilgakda 3ta halqa bo‘ladi. Avval ulardan ikkitasini to‘qiymiz, so‘ngra ilgakda yetakchi halqa qolguncha yana ikkitasini to‘qiymiz. Birinchi ustuncha hosil bo‘lgach, yana ilgakni o‘sha halqaga suqib, ikkinchisini, uchinchisini va hokazo, to yettinchi ustuncha hosil bo‘lguncha to‘qiymiz. Bitta halqadan chiqqan yelpig‘ichsimon ustunchalar dastasi hosil bo‘ladi. Chapdan 3-4 ta halqa tashlab yetakchi halqani ilgakni do‘ppi chetiga sukamiz va  ipni ilib olib ustamasiz ustuncha to‘qiymiz. so‘ngra boshqa kunguralarni ham shu usulda to‘qiymiz. Do‘ppi ustamali ustunchalar bilan to‘qilsa, vaqt ancha tejaladi, chunki bunday to‘qishda, har bir qator to‘qilgach, buyum sezilarli darajada kattalashadi. Oddiy ustunchalar bilan to‘qilgandagidek, bu holda ham har bir qatorga 5-6tadan ustamali ustuncha ya’ni bitta halqaga ikkita ustuncha qo‘shib boriladi. 10-11sm diametrli doira tayyor bo‘lgach, halqa qo‘shish 23 ga kamaytiriladi. To‘qish texnologiyasi

Muallif:  Xasanova Sh.T.

mavzular

manba